Zápis - 7. Pracovní skupina pro genofondy v BZ ČR | Genofondy | Akce | Články | iBotky.cz

Zápis - 7. Pracovní skupina pro genofondy v BZ ČR

Mobilní verze

Zasedání skupiny pro genofondy v botanických zahradách se konalo 15. 1. 2020 ve vinotéce v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji (Praha) od 12:30.

Příští zasedání genofondové skupiny bude 16. 6. 2020 v botanické zahradě v Třeboni od 11.00.


Přítomni:

Blažejová Eliška (Oddělení druhové ochrany rostlin AOPK), Čepelová Barbora (Oddělení druhové ochrany rostlin AOPK), Harčariková Ludmila (KRNAP), Holubec Vojtěch (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha – Ruzyně), Hrouda Lubomír (Botanická zahrada PřF UK, Praha), Kučerová Andrea (BÚ AV ČR, Třeboň), Navrátilová Jana (BÚ AV ČR, Třeboň), Peš Tomáš (ZOO a bot. zahrada, Plzeň), Ponert Jan (Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Rybka Vlastik (Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Sekerka Pavel (BÚ AV ČR, Průhonice), Vlčková Pavla (Botanická zahrada PřF MU, Brno), Zavadil Vojtěch (KRNAP)


 

Program:

 • P. Sekerka shrnul průběh minulých jednání, informoval o aktuálním dění v Unii BZ ČR (zasedání redakční rady, seminář v Poslanecké sněmovně, konference Botanické společnosti)
 • Informoval o přípravě nových webových stránek.
 • Požádal o příspěvky do připravovaného Zpravodaje BZ a o informace o akcích do Botanického občasníku.
 • Přivítali jsme zástupce Botanické zahrady KRNAP ve Vrchlabí. Pokud zpráva KRNAP požádá o členství botanické zahrady v Unii BZ, členové pracovní skupiny se shodli na tom, že zahrada by mohla splňovat
 • T. Peš zdůraznil potřebu ochrany českých endemitů, zvláště horských druhů, jejichž populace výrazně klesá.
 • Konzervace apomiktický dřevin – rod Sorbus zajišťuje VUKOZ a Plzeň. Zatím není konzervován sortiment rodu Rubus, připravuje Plzeň.

Cíle setkání:

1) Určit kritéria pro výběr vlajkových druhů.

2) Nastavit pravidla práce s vlajkovými druhy.

3) Vytvořit konečný seznam vlajkových druhů (kategorie 1) a předběžný seznam druhů prioritních druhů se zvládnutou kultivací (kategorie 2).

Ze setkání vyplynulo pro nejbližší období – do konce roku 2021 několik důležitých úkolů:

 • Zapojovat do genofondových programů další botanické zahrady a pro dřeviny také arboreta
 • Připravit, či spíše jen přeložit, metodiku sběru semen z přírodních populací, aby byl sběr reprezentativní
 • Zaběhnout systém koordinátorů pro jednotlivé druhy a hledat další koordinátory
 • Prezentovat záchranné kultury v expozicích a na webu veřejnosti, připravit webovou stránku v rámci webu Unie věnovanou řešeným druhům
 • Spolupracovat s AOPK při realizaci záchranných programů a koordinaci aktivit pro nejvíc mizející druhy s posledními populacemi
 • Hledat možnosti zahraniční spolupráce s okolními zeměmi, zejména s Německem, kde jsou velmi pokročilí
 • v blízkém horizontu roku 2020 připraví krátkou informaci o druhu pro veřejnost – bude prezentováno formou skládačky a v budoucnu také prezentací na internetu

Již dříve jsme stanovili 3 kategorie zájmových druhů rostlin:

1)         vlajkové druhy 

2)         prioritní druhy se zvládnutou kultivací

3)         prioritní druhy obtížně kultivovatelné

Pro shromažďování aktuálních informací a koordinaci plánovaných a probíhajících žádostí o sběr a následnou kultivaci domácích druhů byla založena sdílená složka https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gKv-oBSLjLKCmYrXfKRSNcUJT9x0V-ajXV-DIXvTW_E/edit#gid=1224030021

Kritéria pro výběr vlajkových druhů

 • Druh je součástí červeného seznamu, nejlépe CR nebo EN.
 • Preferenci mají druhy které jsou českými endemity či se jejich populace nacházejí v hlavním areálu druhu.
 • Druh lze relativně snadno pěstovat za nevelkých nákladů, případně nároků na plochu. Přitom lze v botanické zahradě vytvořit náhradní populaci.
 • V botanických zahradách lze zamezit hybridizaci s dalšími taxony či jedinci stejného taxonu, leč jiného původu.
 • Druh je zajímavý svým vzhledem či přírodní historií, zaujme návštěvníky botanických zahrad a je využitelný v rámci PR. Neatraktivní druhy jsou vhodné do jiných kategorií.
 • Vymírající druhy s poslední populací nebo několika velmi chudými populacemi nejsou vhodné pro vlajkové druhy. Jejich ochrana je však velice žádoucí v ostatních kategoriích.

Pravidla práce s vlajkovými druhy:

 • Druh by měl být v kultuře aspoň ve 3 BZ, a to s jasným původem z konkrétní lokality v ČR, bez možnosti hybridizace s dalšími taxony či jedinci jiného původu, pěstovaný soubor rostlin by měl mít doložený způsob odběru a reprezentovat co největší část přírodní populace, ne jen jednu rostlinu.
 • Kultivace druhu pokrývá aspoň polovinu populací či oblastí výskytu druhu v ČR. Přitom by měl být každý region zálohován minimálně ve dvou zahradách. To sice není plně reálné, ale měli bychom se tomu blížit.
 • Druh je aspoň v jedné zahradě vystaven ve veřejné části a snaha o jeho ochranu je prezentována buď v expozici, nebo alespoň na webu. Pavel Sekerka zařídí návrh loga pro záchranné pěstování ohrožených druhů. Na webu Unie bude vytvořena stránka věnovaná tématu záchranného pěstování.
 • Všechny kultury mají platné výjimky pro sběr a držení rostlin v kultuře.
 • Ke splnění všech výše uvedených pravidel se stanovuje období do konce roku 2022.
 • Každý vlajkový druh (i druhy dalších kategorií) má svého koordinátora (koordinátorství je dobrovolné, nehonorované), který zajišťuje a nese odpovědnost za tyto body:

-        mít přehled o pěstovaných populacích druhu

-        mít přehled o udělených výjimkách

-         zpracovat návod na dlouhodobou kulturu druhu s akcentem na kritické životní fáze a rizika úhynu či znehodnocení rostlin plus poradenská činnost dalším zahradám

-         zpracovat roční přehled aktivit a předat OP

-        dle dohody se účastnit terénních jednání týkajících se daného druhu

-         ve spolupráci s dalšími řešiteli zpracovává informace o druhu pro veřejnost

 • Botanické zahrady a další složky zapojené do kultivace vlajkových druhů o svých aktivitách souvisejících s vlajkovými druhy neprodleně informují koordinátora. Zejména o nově udělených výjimkách a úhynech kultur.

 Seznam vlajkových druhů

1.      Adenophora liliifolia – koordinátor Vlastik Rybka

Rekapitulace: zatím v kultuře pouze z Č. krasu – populace Karlštejn – Troja, s platným povolením, patrně ještě v dalších BZ, populace Džbán - VÚLHM Strnady – tkáňová kultura. V Plzni rostliny z Vražby (původ Planta Naturalis) a z Bílichovského údolí (z BZ Rakovník).

Úkoly: získat do kultury zbylé populace včetně získání povolení, tj. Babinské louky, Džbán – populace mimo Bílichovské údolí, Český kras - Karlické údolí, les Vražba u Jaroměře, Báň. Ideálně tedy potřebujeme 14 botanických zahrad, což není úplně reálné, i 7, aby byla každá populace aspoň v jedné BZ je ambiciózní cíl. Připravit informaci k rostlinám ve výsadbě aspoň v jedné BZ.

2.      Dianthus arenarius subsp. bohemicus – koordinátor Vlastik Rybka

Rekapitulace: v kultuře dlouhodobě ve více zahradách: Troja, Plzeň, UK, AV Průhonice, v Troji existuje i tkáňová kultura z devadesátých let. Platná povolení ke sběru i kultivaci existují.

Úkoly: téměř vše splněno, jen se nikde nepěstuje v izolaci od ostatních hvozdíků. S ohledem na dlouhověkost a fakt, že pro účely ZP nejsou další semena zapotřebí, to není velká obtíž, přesto by bylo dobré aspoň v jedné BZ pěstovat druh v izolačních klecích a tvořit čistá semena. Aktualizovat panel o probíhajícím ZP.

3.      Dracocephalum austriacum –koordinátor Vlastik Rybka

Rekapitulace: v současnosti je populace z Radotínského údolí  v Troji, z Kody v Plzni, z Haknovce v BZ UK Praha a z Císařská rokle v AV Průhonice. Rostliny jsou posbírány reprezentativním způsobem, výjimky se řeší, Troja už výjimku má.

Úkoly: spolupracovat při realizaci Regionálního akčního plánu s AOPK, najít zahradu pro populaci z Velké hory, stávající kultury zdvojit v dalších zahradách. Prověřovat, zda někde v kultuře nejsou rostliny z Deblíku v Českém Středohoří nebo z jediné moravské populace Zázmoníky. Teoreticky by mohla klíčit i semena z herbářů. Připravit informaci o včelníku v expozici aspoň v jedné BZ

4.      Gladiolus palustris – koordinátor Vlastik Rybka

Rekapitulace: v kultuře dlouhodobě ve více zahradách česká populace z Velenky: Troja, Plzeň, Třeboň. Platná povolení ke sběru i kultivaci existují. Ve veřejné expozici je pouze v Třeboni a Plzni.

Úkoly: získat výjimky a založit kulturu pro populaci z Dúbravy, ideálně v moravských BZ. Posoudit situaci populace v Bílých Karpatech a případně založit v jiné zahradě i kulturu z této populace. Připravit informaci o druhu aspoň v jedné expozici BZ.

5.      Minuartia smejkalii – navržený koordinátor Hanka Pánková

Rekapitulace: BÚ AV v Průhonicích koordinuje v rámci projektu Life for Minuartia. Projekt pokrývá všechny známé populace, rostliny jsou vysazené v Průhonické botanické zahradě, BZ PřF UK Na Slupi, v expozici Vodní dům a u více soukromníků a obcí. Dále v kultuře v Plzni a Troji. Výjimka vyřešena, kultura zvládnutá. Prezentace druhu taky na vysoké úrovni, jedna z nejznámějších vzácných rostlin.

Úkoly: Budou upřesněny později.

6.      Nuphar pumila – koordinátor Jana Navrátilová

Rekapitulace: v kultuře dlouhodobě populace ze Třeboňska – Třeboň a z tůní u Vltavy – Třeboň. Dále Doupě – Troja a nově se připravuje Pláničský rybník pro Plzeň a AV Průhonice. Kultura náročnější, ale řešitelná.

Úkoly: zavést do kultury s platnými povoleními Pláničský rybník a Doupě do aspoň dvou zahrad. Dořešit další zahrady pro populace nyní v Třeboni. Zvládnout spolehlivě množení většího množství rostlin pro posilování populací či transfery. Prezentovat ochranu druhu v dalších zahradách.

7.      Sorbus sudetica – koordinátor Vojtěch Zavadil

Rekapitulace: v kultuře dlouhodobě v KRNAP Vrchlabí, Plzeň, Liberec, UK Praha, Arboretum Nový Dvůr a Průhonickém parku. Genetická variabilita pěstovaného materiálu je známá jen částečně. Kultivace je úspěšná.

Úkoly: Víceméně v pořádku, rozšířit druh do dalších zahrad, případně posílit populace ve stávajících zahradách materiálem známého původu. Prezentovat druh v BZ návštěvníkům.


Během zasedání a následující e-mailové diskusi jsme navrhli další skupiny kriticky ohrožených, ohrožených a z volné přírody mizejících domácích druhů vhodných pro záchranné a záchovné kultivace v botanických zahradách.

Celkem se jedná o pět kategorií:

 • vlajkové druhy
 • prioritní druhy
 • druhy složitě pěstovatelné
 • druhy čekatelské
 • druhy nezařazené, s nejasným statusem

Přehled navržených zájmových druhů je zde.

 

 Komentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou