Konference botanických zahrad ČR 2005 | Konference | Akce | Články | iBotky.cz

Konference botanických zahrad ČR 2005

Mobilní verze

Introdukce a genetické zdroje rostlin Botanické zahrady v novém tisíciletí

Konference se konala se 5.-.9. září 2005

v České zemědělské univerzitě v Praze

ISBN 80-903697-0-7

OBSAH SBORNÍKU / CONTENTS

 
M a r e č e k J. :
ÚVODNÍ SLOVO KONFERENCE - Introdukce a genetické zdroje rostlin jsou záležitostí celospolečenskou
INTRODUCTION TO THE CONFERENCE - Introduction and genetic sources of plants are global issues
 
H a n z e l k a P. & V a c e k O.:
Unie botanických zahrad ČR (UBZČR)
 
B l a ž e k M.:
Poradní sbor botanických zahrad – 1964 - 2001
Council of Botanic Gardens
 
H a n z e l k a P.:
Konsorcium botanických zahrad EU
European Botanic Gardens Consortium
 
R o u d n á M.:
Informace o projektu UNEP/GEF
Přístup ke genetickým zdrojům a rozdělování přínosů z nich, ochrana a udržitelné využívání biodiversity důležité pro zemědělství, lesnictví a výzkum – Česká republika (odhad potřebných kapacit)
Assessment of Capacity-building Needs: Access to Genetic Resources and Benefit-sharing, Conservation and Sustainable Use of Biodiversity Important for Agriculture, Forestry and Research – Czech Republic
 
I b e r l-S ch a r f f o v á K.:
Bioplatforma
 
S t a ň k o v á J. & K u č e r aj.:
Zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) – CITES
Act No. 100/2004 Coll. on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein and on further measures for protection of these species and on amendment of several acts (Act on trade in endangered species)
 
R ů ž i č k a T.:
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Act no. 326/2004 on Plant Health and Amendments to Certain Related Acts
 
S t r á n s k á L.:
Legislativa pro rozmnožovací materiál okrasných rostlin (Communication)
Legislation for reproductive material of foliage plants
 
D o u b k o v á Z.
Zákon č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Act No. 78/2004 Coll. on the use of genetically modified organisms and genetic products
 
D o t l a č i l L., S t e h n o Z. & F a b e r o v á I.:
Legislativní zásady konzervace a využití genetických zdrojů rostlin v České republice v kontextu mezinárodních dohod
Legal status of plant genetic resources conservation and utilization in the Czech Republic in context of international agreements
 
Š t o l c K. J.:
Mezinárodní programy ochrany kulturních rostlin.
International Programmes on Cultural Plants Conservation
 
R o u d n á M.:
Ochrana genofondu planých rostlin v kontextu mezinárodních smluv
Conservation of Wild Plant Genetic Resources in the Context of International Treaties
 
K á š J. & R o u d n á M.:
Opatření k biologické bezpečnosti v České republice
National Biosafety framework for the Czech Republic (Communication)
 
F a b e r o v á I. & H o n I. :
EVIGEZ – dokumentační systém genetických zdrojů rostlin pro zemědělské využití v ČR
EVIGEZ – Documentation System of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture in the Czech Republic
 
F a b e r o v á I.:
Mezinárodní dokumentační systémy genetických zdrojů rostlin významných
pro výživu a zemědělství
International Documentation Systems of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
 
S e k e r k a P.:
Připravovaná databáze pěstovaných rostlin v botanické zahradě hl. m. Prahy (Communication)
Prepared database of the plants cultivated in the Prague Botanic Garden
 
H a n z e l k a P.:
IPEN (International Plant Exchange Network)
 
Š e r á B.:
SEDA (SEed DAtabase)
 
R o u d n á M. & H o l u b e c V.:
Genetické zdroje rostlin, jejich ochrana a úloha botanických zahrad a arboret
Plant Genetic Resources, their Conservation and Role of Botanic Gardens and Arboreta
 
P a z d e r a F.:
Botanická zahrada SZeŠ Rakovník
The Botanical Gardens of the Secondary Agricultural School in Rakovník
 
K a c e r o v s k ý R.:
Botanická zahrada při VOŠ a SZEŠ v Táboře
Botanical garden at Higher Vocational School and Secondary Agriculture School in Tábor
 
Z a h r a d n í k o v á J. & H a r č a r i k o v á L.:
Genofondová zahrada při Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí (Communication)
Gene – Pool Garden at Krkonoše Mts. National Park Administration in Vrchlabí
 
B la ž k o v á U. & K u č e r a M.:
Botanický ústav Akademie věd ČR a jeho sbírky živých rostlin v Průhonicích
Living plants collections of Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Botany, Průhonice
 
N o v á k P.:
Genofondové sbírky cibulnatých a hlíznatých květin ve VÚKOZ Průhonice
Gene-pool collections of ornamental bulbs and tuberous plants in VUKOZ, Průhonice
 
L e b e d a A., K ř í s t k o v á E., D a n č á k M. & H a v r á n e k P.:
Botanical Garden of Palacký University in Olomouc – history and recent development
Botanická zahrada Univerzity Palackého v Olomouci – historie a současný vývoj
 
L e b e d a A., D o l e ž a l o v á I., K ř í s t k o v á E., M i e s l e r o v á B., D u c h o s l a v M., H a v r á n e k P. & V o n d r á k o v á D.:
Uchovávání a výzkum planě rostoucích druhů rostlin, příbuzných pěstovaným druhům, na Katedře botaniky Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika)
Maintenance of and research on wild crop relatives at Department of Botany, Palacký University in Olomouc, Czech Republic
 
N a v r á t i l o v á J., H u s á k Š., A d a m e c L. & D v o ř á k o v á K.:
Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni
Collection of aquatic and wetland plants, Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Třeboň
 
P a v l í k P.:
Botanická zahrada a arboretum Štramberk. Současný stav (nejmladší botanická zahrada v České republice).
Botanical Garden and Arboretum Štramberk. Present State (the newest botanical garden in the Czech Republic).
 
L u k á č i k I.:
Arborétum Borová Hora – výzmaný objekt z hľadiska zachovania a záchrany genofondu autochtónnej dendroflóry Slovenska
Borova Hora Arboretum – the Significan Object for Gene Pool Conservation and Protection of Indigenous Tree Species of Slovakia
 
G r e g o r e k R.:
Vodné a močiarne rastliny v zbierkach Botanickej Záhrady UPJŠ v Košiciach.
Aquatic and marshy plants in collections of Botanical Garden of P.J.Šafárik University in Košice.
 
K u b o v á A., K ó ň o v á E., K n o l l M. & G a š p a r í k P.:
Botanická zahrada v Nitre (Communication)
The Botanic Garden of the Slovak Agricultural University in Nitra
 
K u b o v á A. & H a v e r A.:
Genofond ovocných drevín v BZ SPU v Nitre (Communication)
Genepool of fruity trees in the Botanic Garden of the Slovak Agricultural University in Nitra
 
K n o l l M.:
Zbierka orchideí a tillandsií v BZ SPU v Nitre
Collection of orchids and tillandsis in the Botanic Garden of the Slovak Agricultural University in Nitra
 
K ó ň o v á E. :
Fylogenetický systém v BZ SPU jako účelová kolekcia pre edukačný proces (Communication)
Phylogenetic system in the Botanic Garden of the Slovak Agricultural University in Nitra as a special-purpose collection intended for the educational process
 
N o v á k o v á A.:
Fleuroselect (Communication)
 
N o h e l o v á M.:
Botanická zahrada a arboretum MZLU v Brně (Communication)
Botanic garden and arboretum of the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno
 
B a ž a n t V.:
Evidence dřevin v Arboretu Kostelec (Communication)
Registration of woody plants in the Arboretum in Kostelec
 
Ú r a d n í č e k L.:
Naučná stezka „Domácí dřeviny“ v arboretu Křtiny (Communication)
Educational path „National woody plants“ in the Arboretum in Křtiny
 
T u p á M. & Ch y t r á M.:
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Communication)
Botanic garden of the Faculty of Science of Masaryk University in Brno
 
H r o u d o v á V., V ě t v i č k a V. & H r o u d a L.:
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Botanic garden of the Faculty of Science of Charles University in Prague
 
H o ť k a P.:
Výsledky introdukcie vybraných druhov drevín čínskej dendroflóry v podmienkach Arboréta Mlyňany (Communication)
Results of introduction of the chosen species of woody plants from the Chinese dendroflora in the conditions of the Arboretum in Mlyňany
 
T o m a š k o I. & K u b a J.:
Arborétum Mlyňany SAV - Významný zdroj genetického potenciálu v Strednej Európe (Communication)
Arboretum in Mlyňany of the Slovak Academy of Sciences – Important source of the genetic potential in the Central Europe
 
K u b a J. & T o m a š k o I.:
Príklady invázneho chovania introdukovaných drevín v podmienkach Arboréta Mlyňany SAV (Communication)
 
K a m e n i c k á A. & L a n á k o v á M.:
Introdukcia a pestovanie magnólií v Arboréte Mlyňany (Communication)
Introduction and cultivation of magnolias in the Arboretum in Mlyňany
 
S e k e r k a P.:
Zpráva o stavu botanických zahrad ČR v roce 2004 - 2005
 
K u b a J. & T o m a š k o I.:
Introdukcia – spôsob záchrany biodiversity
 
K u n t e L.:
Namibie očima botanika (Communication)
Namibia according to a botanist
 
S e k e r k a P.:
Spolupráce s Turpanskou botanickou zahradou, expedice Čína 2002, 2003
Cooperation betveen Prague botanical garden and Turpan botanical garden, expedition China 2002 and 2003
 
C h v o s t a E.:
Studium zimuvzdorných Cactaceae v USA
Study of winter-resistant plants Cactaceae in the USA
 
S m r ž o v á E.:
Madagaskar - zpráva o první cestě pořádané Botanickou zahradou hl. m. Prahy na jihozápadní, jižní a střední Madagaskar.
 
Ř e h o ř e k V.:
Možnosti a úskalí záchrany ohrožených druhů ex situ
Chances and difficulty of preservation endangered species ex situ
 
B l a ž e k M.:
Problematika specializovaných sbírek v botanických zahradách od reprezentativního výběru rostlin po ochranu genofondu
Questions of specialized collections in botanical gardens: from representative selection of plants to gene-pool protection
 
S t e h n o Z., D o t l a č i l L. & Z á m e č n í k J.:
Postupy a metody uchování genetických zdrojů pěstovaných rostlin
Procedures and Conservation Methods for Genetic Resources of Cultivated Plants
 
R y b k a V., K l a u d i s o v á A. & F i a l o v á M.:
Projekt záchranných programů kriticky ohrožených druhů v ČR
Recovery plans for endangered species in the Czech Republic
 
G a š p a r í k P.:
Ekobiologické štúdium ohrozených autochtónnych druhov flóry “ex situ“(Communication)
Ecobiological studies of endangered Autochton species of “ex situ” flora
 
M o ch n a c k ý S.:
Reštaurácia Ferula sadleriana Ledeb. v Národnom parku BR Slovenský kras.
Restauration Ferula sadleriana Ledeb. in national park Slovenský kras.
 
H r č k a D.:
Křivatec český pravý – Gagea bohemica subsp. bohemica – příklad monitoringu ohrožených druhů v přírodním parku Drahaň-Troja
Gagea bohemica subsp. bohemica – example of monitoring enadngered species in natural park Drahaň-Troja
 
S l o v á č e k M.:
Ochrana genových zdrojů topolu černého (Populus nigra L.) a topolu bílého (Populus alba L.) in situ
In situ conservation of black poplar (Populus nigra L.) and white poplar (Populus alba L.) gene resources
 
P a v l í k P.:
Záchranné transfery rostlin z velkolomu Kotouč Štramberk (1999-2004)
Emergency transfers of plants from the limestone quarry Kotouč Štramberk (1999 – 2004)
 
P a v l í k P.:
Rozšíření chráněných a ohrožených vyšších rostlin v dobývacím prostoru lomu Kotouč a jeho okolí (stav 2004) (Communication)
Red list of plants of limestone quarry Kotouč Štramberk (1999 – 2004)
 
L a ň k a V.:
Variabilita árónu skvrnitého (Arum maculatum L.).
Variability of Arum maculatum
 
S e k e r k a P.:
Sbírka hlíznatých árónovitých mírného pásma v BZP
Collection of bulbous Araceae of the of the temperate zone in the Prague Botanic Garden
 
S e k e r k a P.:
Sbírka tamaryšků mírného pásma v Botanické zahradě hl.m. Prahy
Collection of tamarisks from the temperate zone in the Prague Botanic Garden
 
S e k e r k a P.:
Stálezelené listnaté dřeviny v Botanické zahradě hl.m. Prahy
Evergreen woody plants in the Prague Botanic Garden
 
S e k e r k a P.:
Orseje ve sbírce hajních rostlin v Botanické zahradě hl. m. Prahy
Ficarias in the collection of grove plants in the Prague Botanic Garden
 
B u l á n k o v á I.:
Denivky a zahradní oddenkaté kosatce ve sbírkách Botanické zahrady hl.m. Prahy.
Daylilies and garden rhyzomatous Irises in collections of Prague Botanical garden
 
U h e r J.:
Konzervace krajových odrůd světlice pro zahradnictví a možnosti jejich uplatnění v květinářské praxi.
Ex situ conservation of safflower landraces for the horticulture and their exploitation in floricultural practice.
 
U h e r J.:
Konzervace krajových odrůd čiroku pro zahradnictví a možnosti jejich uplatnění v květinářské praxi.
Ex situ conservation of grain sorghum landraces for the horticulture and their exploitation in floricultural practice.
 
M a t i s k a P.:
Zjišťování fenotypové variability u plamenky latnaté (Phlox paniculata L.) (Communication)
Finding of phenotype variability of phlox (Phlox paniculata L.)
 
K n o l l M.:
Hodnotenie hospodárskych a estetických vlastností skupiny IRIS barbata nana, media, elatior (Communication)
Evaluation of economic and aesthetic characteristics of the group IRIS barbata nana, media, elatior
 
K o u d e l a M., B r o ž o v á V. & R o d r í g u e z, M. J. L.:
Zeleninové druhy v okrasném zahradnictví (Communication)
Vegetable species in the decorative gardening
 
K o u d e l a M. & B r d í č k o v á J.:
Perspektivní méně známé druhy zelenin (Communication)
Perspective less know vegetable species
 
H a n z e l k a P.:
Program konzervace starých odrůd zahradních trvalek (Communication)
Conservation program of old varieties of garden perennials
 
L i p a v s k á H.:
Množení rostlin s využitím kultivace in vitro (Communication)
Plant reproduction using in vitro cultivation
 
H o l u b e c V. & V y m y s l i c k ý T.:
Sběr a ex situ uchování genetických zdrojů - krajových forem a planých druhů rostlin v ČR
Collection and ex situ conservation of genetic sources – regional species and wild plants in the Czech Republic
 
B á b k o v á – H r o ch o v á M.:
Metodika sběru semen ohrožených druhů rostlin
Methodology of seed collection of endangered plant species
 
Š e d i v á J. & Ž l e b č í k J.:
Současný stav lýkovce vonného a možnosti jeho záchrany (Communication)
Present state of Daphne cneorum L. and possibilities of its conservation
 
V e j s a d o v á H.:
Množení terestrických orchidejí v in vitro podmínkách
Propagation of terrestrial orchids under in vitro conditions
 
L a n á k o v á M. & K a m e n i c k á A.:
Metódy mikropropagácie v reprodukcii drevín
Micropropagation of ornamental woody plants
 
K a m e n i c k á A., L a n á k o v á M. & K o n ô p k o v á J.:
Dlhodobé pestovanie M. x soulangeana pletivovými kultúrami
Micropropagation of saucer magnolia (M. x soulangeana Soul.-Bod.) – culture long time in vitro
 
D o t l a č i l L., R o u d n á M. & F a b e r o v á I.:
Zemědělské genetické zdroje České republiky – jejich ochrana a udržitelné využívání
Agricultural Genetic resources of the Czech Republic- their Conservation and sustainable use.
 
M i l o t o v á J., N e d o m o v á L. & M ü l l e r O.:
Kolekce obilovin v Kroměříži, jejich hodnocení a využití
Cereal collections in Kroměříž, their evaluation and use
 
V y m y s l i c k ý T., G o t t w a l d o v á P. & P e l i k á n J.:
Kolekce genetických zdrojů Výzkumného ústavu pícninářského s.r.o. v Troubsku
Kolekce genetických zdrojů travin Výzkumné stanice travinářské v Zubří
 
Š e v č í k o v á M. & M a r k o v á H.:
Kolekce genetických zdrojů travin Výzkumné stanice travinářské v Zubří
Collection of genetic sources of gramineous plants of the Research Station of Gramineous Plants in Zubří
 
M i k l o š í k o v á Z. & T ó t h D.:
Variabilita hospodárskych znakov v kolekcii krajových a starých odrôd maku siateho (Papaver somniferum L.) na Slovensku.
Variability of economic traits in the collection of old varieties and landraces opium poppy (Papaver somniferum L.) in Slovakia.
 
U r b a n o v i č A., B r i n d z a J. & N ô ž k o v á J.:
Využitie informačného systému GenotypDATA pre štúdium variability v znakoch kolekcie lanu siateho (Linum usitatissimum L.)
Use of information system GenotypDATA for variability study in the traits of flax (Linum usitatissimum L.) collection
 
N ô ž k o v á J., B r i n d z a J., S t e h l í k o v á B., P a v e l e k M. , B j e l k o v á M. & T e j k lo v á E.:
Inovácia klasifikátora pre hodnotenie genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)
Innovation of list of descriptttors assigned for flax (Linum usitatissimum L.) genotypes evaluation and characterization
 
H o l e c y o v á J., B r i n d z a J., S t e h l í k o v á B. & U r b a n o v i č A.:
Variabilita vybraných znakov v populácii moruše čiernej (Morus nigra L.) rozšírenej na Slovensku.
Variability of selected traits in naturally spread population of black mulberry (Morus nigra L.) in Slovakia
 
O s t r o v s k ý R., H o l e c y o v á J. & B r i n d z a J.:
Inventarizácia rozšírenia moruše čiernej (Morus nigra L.) v katastrálnom území obce Pukanec v prostredí GIS
Inventory of black mulberry (Morus nigra L.) extension in Pukanec cadastre in GIS application
 
Č e r v e ň á k o v á J., M ü l l e r o v á V., B r i n d z a J. & O s t r o v s k ý R.:
Monitoring stavu a rozšírenia jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) na Slovensku
Monitoring of status and spread of Service Tree (Sorbus domestica L.) in Slovakia
 
M i t i c k á K., B r in d z a J., H u s á k M., P o p i k P. & O r a v e c A.:
Uchovanie a hodnotenie genetických zdrojov viniča (Vitis spp.) v repozitóriu Sebechleby-Stará Hora
Conservation and evaluation of the grapevine (Vitis spp.) genetic resources in the Sebechleby – Stara Hora repository.
 
B a l á t o v á Z., B r i n d z a J., N ô ž k o v á J., S t e h l í k o v á B. & P o p i k J.:
Špecializovaná databáza o variabilite hospodárskych znakov tekvice olejnej (Cucurbita pepo var. styriaca)
Specialized databases about variability of economic traits of oily squash (Cucurbita pepo var. styriaca)

Přiložené soubory