Konference botanických zahrad ČR 2007 | Konference | Akce | Články | iBotky.cz

Konference botanických zahrad ČR 2007

Mobilní verze

Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách

Botanické zahrady 2007

 

 

Konference se konala 22. 5. 2007

v Krajinově posluchárně v budově Katedry botaniky UK, Praha 

 

OBSAH SBORNÍKU

 
H r o u d a L.:
Změny ve fylogenetické klasifikaci cévnatých rostlin…………… 4
 
U h e r J.:
Hamamelididae včera a dnes: 1. dlouhověká tradice starobylého taxonu spojujícího isolované amentiferní čeledi…………… 24
 
U h e r J.:
Hamamelididae včera a dnes: 2. soumrak tradičních systému: fylogeneze ve světle molekulárních dat. …………… 27
 
Ž l e b č í k J.:
Názvosloví pěstovaných rostlin. …………… 33
 
S t u d n i č k a M.:
České jmenosloví v praxi botanických zahrad. …………… 36
 
R o u d n á M.:
Příspěvek botanických zahrad k plnění závazku z mezinárodních smluv……………. 40
 
H a n z e l k a P.:
IPEN, botanické zahrady a nový smer k prístupu ke genetickým zdrojum rostlin a sdílení výhod plynoucích z jejich držení…………… 44
 
B o u č k o v á M.:
Informace o registraci vedeckých institucí a podmínkách vědecké výměny exemplářů ohrožených druhu rostlin a živocichu (CITES) …………… 47
 
S e k e r k a P.:
FLORIUS – program pro evidenci rostlin pěstovaných v botanických zahradách jako příspěvek botanických zahrad pro využívání a sdílení genetických zdrojů rostlin…………… 50

 

 

ISBN 978-80-903697-3-3

 

Přiložené soubory