Návrh zákona o botanických zahradách | Unie botanických zahrad | Spolupráce se odbornými společnostmi | Články | iBotky.cz

Návrh zákona o botanických zahradách

Mobilní verze


 

XXX

ZÁKON

ze dne XX. …… 201.

o podmínkách provozování botanických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o botanických zahradách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ BOTANICKÝCH ZAHRAD

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podmínky pro registraci či vydání licence k provozování botanických zahrad, postup při registraci či vydávání licence, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, základní podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a jiných veřejných zdrojů provozovatelům botanických zahrad a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

§ 2

Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) botanickou zahradou trvalé zařízení, v němž jsou pěstovány a po dobu nejméně 60 dnů v kalendářním roce vystavovány pro veřejnost živé rostliny v minimálním počtu 500 taxonů či odrůd, botanická zahrada je tvořena nemovitými věcmi - pozemky a jejich součástmi (stavbami) a příslušenstvím (venkovní úpravy, oplocení, trvalé porosty apod.),

b) posláním botanických zahrad je v souladu s právem Evropských společenství1) přispět k zachování biologické rozmanitosti rostlin jejich pěstováním v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů a genofondu okrasných a užitkových rostlin, zvýšení úrovně poznání a vzdělanosti, jakož i k výchově, osvětě a vzdělávání veřejnosti k botanice, zahradnictví, ochraně přírody a k estetickému cítění,

c) specifickým posláním botanických zahrad vysokých a středních škol je účast na výuce a praxi studentů,

d) specifickým posláním botanických zahrad zdravotnických zařízení, zařízení zdravotnických služeb a zařízení poskytujících sociální služby osobám se zdravotním postižením je využití přírodního prostředí k rehabilitacím, relaxaci, edukaci, pracovním terapiím pod odborným vedením a dále také  navazování pozitivních sociálních vztahů s širokou veřejností včetně zajištění nezbytných bezbariérových úprav souvisejících s naplněním poslání.

e) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která botanickou zahradu provozuje podle tohoto zákona.

(2) Pro účely tohoto zákona se za botanickou zahradu nepovažují

a) trvalé porosty, zahrady a parky, které jsou zpravidla nepřístupné veřejnosti,

b) obchody se živými rostlinami, zejména zahradnictví, květinářství, školky a obchodní centra,

c) záchranné stanice ohrožených druhů rostlin,

d) veřejné parky, historické parky, zahrady a lesy obecně přístupné veřejnosti a určené zejména k rekreaci,

e) produkční vinice, ovocné sady, polní kultury a semenné porosty zpravidla nepřístupné veřejnosti,

f) soukromé sbírky, například kaktusů, sukulentů, orchidejí, bonsají atd.,

g) výstavy rostlin.

 

§ 3

Podmínky provozování botanických zahrad

(1)   Botanickou zahradu je možné provozovat pouze na základě registrace nebo licence, kterou vydává na základě žádosti zřizovatele příslušný orgán státní správy. Registrace je základní a minimální forma povolení pro provozování každé botanické zahrady. Botanické zahrady s rozsáhlejší činností a s celospolečenským dopadem, které jsou proto i více podporovány státem a územními samosprávnými celky, jsou provozovány na základě licence.

(2)   Název "botanická zahrada“ jsou oprávněni používat pouze provozovatelé, kteří jsou držitelem platné registrace nebo licence.

(3) Provozovatel je povinen kopii registrace nebo licence viditelně umístit při vstupech do botanické zahrady, jiných viditelných místech či webových stránkách určených pro veřejnost.

 

§ 4

Žádost o registraci či licenci

(1) Žádost o registraci či licenci (dále jen "žádost") podává Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) právnická nebo fyzická osoba, která hodlá provozovat botanickou zahradu (dále jen "žadatel").

(2) Žádost o registraci musí obsahovat

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu, dále jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osob, které jsou členy statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba, je-li právnická osoba dále organizačně členěna, pak i její součást a odpovědná fyzická osoba,

b) jméno, příjmení, popřípadě dodatek,4) datum narození, rodné (identifikační) číslo osoby, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,

c) označení osoby vlastníka a osoby zřizovatele botanické zahrady, nejsou-li totožné s osobou žadatele, způsobem uvedeným v písmenech a) a b),

d) územní vymezení nemovitých věcí dle údajů katastru nemovitostí tvořící areál botanické zahrady,

e) seznam trvale, dlouhodobě pěstovaných taxonů a odrůd rostlin.

 

       Žádost o licenci musí vedle údajů požadovaných pro registraci dále obsahovat:

f) přehled o účasti ve výzkumných a ochranářských projektech,

g) informace o účasti na výměně informací týkajících se ochrany druhů,

h) informace o účasti na výchově veřejnosti, například k ochraně přírody poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech, významem pro výživu a zdraví a historickou, kulturní a estetickou hodnotu,

ch) vedení veřejně přístupné databáze pěstovaných rostlin zejména kriticky ohrožených a ohrožených taxonů,

i) způsob zajištění managementu a výkonu odborných činností souvisejících s péčí o pěstované rostliny fyzickými osobami odborně způsobilými. Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru rostlinolékař, biolog-botanik, zemědělský inženýr, zahradní architekt nebo fyzická osoba s jiným obdobným středoškolským či vysokoškolským vzděláním, avšak s praxí nejméně 2 roky v oblasti pěstování rostlin.

(3) Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu3a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Právnická osoba, která má sídlo mimo území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento stát takovéto doklady vydává, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých podnikala déle než 3 měsíce v posledních 3 letech, pokud tyto státy takovéto doklady vydávají. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát výpisy nebo doklady podle věty třetí a čtvrté, předloží ministerstvu fyzická nebo právnická osoba čestné prohlášení o své bezúhonnosti.

(4) Není-li žádost úplná, vyzve ministerstvo žadatele, aby žádost doplnil do 30 dnů ode dne doručení výzvy.

(5) Nedoplní-li žadatel žádost podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení zastaví.

(6) Účastníkem řízení z pohledu územního plánování je též obec a kraj, na jejichž území má být botanická zahrada provozována.

§ 5

(1) Ministerstvo si v řízení o vydání registrace či licence vyžádá písemné vyjádření (dále jen "vyjádření") ke každé žádosti od České inspekce životního prostředí6) (dále jen "inspekce"), Ministerstva zemědělství, a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, jako orgánu rostlinolékařské správy. Lhůta pro doručení vyjádření, které musí obsahovat i odůvodnění, je 30 dnů ode dne doručení vyjádření. Neobdrží-li ministerstvo vyjádření v této lhůtě, má se za to, že dožádaný orgán nemá k žádosti výhrad. Na vydání vyjádření se nevztahuje správní řád.9)

(2) Ministerstvo po obdržení vyjádření podle odstavce 1 provede v rámci řízení o vydání licence, za účasti Komise pro botanické zahrady (dále jen "Komise") (§ 11), šetření na místě, kde má být provozována licencovaná botanická zahrada, při němž ověří údaje uvedené v žádosti (§ 4 odst. 2) a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 5 odst. 4).

(3) Ministerstvo oznámí žadateli termín provedení místního šetření a složení Komise nejméně 30 dnů před dnem místního šetření.

(4) Komise v rámci místního šetření posuzuje

a) pravdivost údajů uvedených v žádosti,

b) skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 4 odst. 2), zejména

1. pěstování zájmových skupin rostlin se zřetelem na pěstování kriticky ohrožených, ohrožených taxonů, taxonů chráněných podle zvláštních předpisů, taxonů a odrůd zařazených do genofondových programů za vhodných životních podmínek a taxonů taxonomicky, ekologicky či hospodářsky významných pro výuku a vzdělávání,

2. zajištění základní rostlinolékařské péče,

3. úroveň návštěvnického informačního systému a vzdělávání návštěvníků,

4. zapojení žadatele do národních a mezinárodních aktivit,

5. kvalitu a počet odborného personálu,

6. odbornou způsobilost dle zvláštních předpisů u osob vykonávajících specializované pěstební práce

 

(5) Komise zpracuje po dokončení místního šetření zprávu o výsledku šetření v rozsahu podle odstavce 4. Obsahem zprávy je také vyjádření, zda Komise licence doporučuje nebo nedoporučuje, a odůvodnění tohoto vyjádření. Komise zprávu předá ministerstvu i žadateli do 15 dnů ode dne konání místního šetření. Lhůta pro vydání licence (§ 6 odst. 1) po tuto dobu neběží.

§ 6

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího doručení; při rozhodování přihlíží k vyjádřením podle § 5 odst. 1.

(2) Ministerstvo vydá licenci pouze žadateli, který splňuje podmínky uvedené v § 4 a 5.

(3) Pokud žadatel není schopen ke dni podání žádosti splnit některou z podmínek podle §  4 a 5, ale doloží-li, že je schopen tyto podmínky splnit nejpozději do 2 let ode dne podání žádosti, a nesplněním těchto podmínek není ohroženo plnění poslání botanických zahrad, může mu být vydána registrace či licence, avšak nejdéle na dobu 2 let. Pokud tyto podmínky do 2 let nesplní, bude mu licence odebrána.

§ 7

Registrace a licence

(1) Rozhodnutí o vydání registrace či licence obsahuje

a) jméno a příjmení a místo trvalého pobytu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele a údaje o osobě vlastníka a o osobě zřizovatele botanické zahrady, nejsou-li totožné s osobou provozovatele [§ 4 odst. 2 písm. c)],

b) právní formu provozovatele,

c) identifikační číslo osoby provozovatele poskytnuté správcem základního registru osob10a),

d) dobu platnosti registrace či licence.

(2) Registrace či licence se vydávají na dobu neurčitou, nejedná-li se o případ uvedený v § 6 odst. 3.

(3) Provozovatel registrované nebo licencované botanické zahrady je povinen ministerstvu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů stanovených pro podání žádosti (§ 4 odst. 2 vyjma písm. e)) do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.

(4) Provozovatel licencované botanické zahrady je povinen každoročně vypracovat a zaslat ministerstvu, a současně veřejnosti zpřístupnit, výroční zprávu o činnosti botanické zahrady, a to vždy nejpozději do konce července následujícího kalendářního roku.

§ 8

Zrušení a zánik registrace či licence

 

(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace či licence, jestliže bylo při jeho kontrole provozovatele zjištěno porušení podmínek stanovených tímto zákonem (§ 6).

(2) V odůvodněných případech může ministerstvo přerušit řízení o zrušení registrace či licence a stanovit rozhodnutím provozovateli lhůtu k odstranění nedostatků, kvůli nimž řízení bylo zahájeno. Lhůta nesmí být delší než 12 měsíců.

(3) Odstraní-li provozovatel nedostatky ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení o zrušení registrace či licence zastaví.

(4) O zrušení registrace či licence ministerstvo neprodleně informuje inspekci, místně příslušný orgán rostlinolékařské správy a všechny účastníky řízení o vydání registrace či licence.

§ 9

Registrace či licence zaniká

a) uplynutím doby platnosti podle § 6 odst. 3,

b) ukončením provozování botanické zahrady; provozovatel je povinen oznámit ministerstvu záměr ukončit provozování botanické zahrady. Registrace či licence v tomto případě zaniká dnem, který provozovatel v oznámení stanoví, popřípadě dnem doručení oznámení ministerstvu.

§ 10

Zrušení nebo zánik licence nezbavuje vlastníka povinnosti zabezpečit řádnou péči rostlinám chráněných dle zvláštních předpisů, rostlinám zařazených do programů konzervace genofondů a rostlinám, jejichž pěstování je součástí záchranných programů, a nakládání s nimi v souladu se zvláštními právními předpisy, až do doby jejich přemístění do jiného vhodného zařízení.10)

§ 11

Ministerstvo

(1) Ministerstvo jako ústřední správní úřad pro oblast provozování botanických zahrad

a) rozhoduje o vydání, popřípadě zrušení registrace či licence podle tohoto zákona,

b) vede evidenci botanických zahrad,

c) provádí pravidelnou kontrolu botanických zahrad (§ 13 odst. 1),

d) poskytuje dotace provozovatelům botanických zahrad,

e) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím inspekce vydaným podle tohoto zákona,

f) spolupracuje s inspekcí, místně příslušnými orgány rostlinolékařské péče - Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a informuje je o zrušení licencí a registrací vydaných podle tohoto zákona,

g) zřizuje Komisi v počtu pěti členů jako svůj poradní orgán a vydává její jednací řád a statut.

(2) Komise vypracovává zprávu z šetření na místě (§ 5 odst. 5), stanovisko při poskytování dotací (§ 14 odst. 2) a účastní se pravidelných kontrol (§ 13 odst. 1).

(3) Členy Komise jmenuje a odvolává ministr životního prostředí z vlastní iniciativy či na návrh ministerstev uvedených v § 5 odst. 1, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, inspekce, Unie botanických zahrad ČR

(4) Členem Komise může být jmenována pouze fyzická osoba s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním a nejméně 5 letou praxí v oborech botaniky, fytopatologie, ekologie, zahradní tvorby a obdobných.

 

§ 12

Kontrola

(1) Česká inspekce životního prostředí kontroluje, jak jsou právnickými nebo fyzickými osobami dodržována ustanovení tohoto zákona.

(2) Inspekce poskytuje ministerstvu informace o provedených kontrolách a o uložených pokutách nebo jiných obdobných opatřeních podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.11)

(3) Orgány rostlinolékařské správy poskytují ministerstvu informace o uložených pokutách nebo jiných obdobných opatřeních podle zvláštních právních předpisů.12)

(4) Inspekce může rozhodnutím uložit provozovateli odstranění nedostatků způsobených nedodržením povinností stanovených v § 3 odst. 3.

(5) Inspekce provádí v případě uzavření botanické zahrady pro veřejnost kontrolu, zda je s pěstovanými rostlinami zacházeno v souladu se zvláštními právními předpisy.12)

§ 13

Pravidelnou kontrolu botanické zahrady podle § 11 odst. 1 písm. c) provádí ministerstvo ve spolupráci s inspekcí a Komisí u botanické zahrady nejméně jednou za 5 let. Předmětem kontroly je zjišťování, zda jsou plněny podmínky stanovené v § 6.

§ 14

Podpora provozovatelů

(1) Provozovateli, který je držitelem platné licence, popřípadě v odůvodněných případech registrace, mohou být ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, AV ČR a vysokých škol poskytnuty dotace zejména na

a) pěstování taxonů planě rostoucích rostlin chráněných podle zvláštních právních předpisů,11)

b) pěstování taxonů a odrůd významných pro výživu a zdraví lidí, taxonů a odrůd s historickou a kulturní hodnotou,

c) pěstební zásahy na jedincích dřevin nutných pro zajištění bezpečnosti návštěvníků a zachování jejich přírodní a historické hodnoty,

d) podporu účasti provozovatele na projektech ochrany přírody,

e) podporu spolupráce provozovatele v rámci mezinárodních programů,

f) péči o rostliny chráněné a odebrané podle zvláštních právních předpisů,11)

g) projekty vědy a výzkumu,

h) projekty v oblasti výchovné, vzdělávací, osvětové a kulturní činnosti,

i) projekty vedoucí ke zpřístupnění expozic, vybudování informačního systému a pořízení technologií a pomůcek pro osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním

j) zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků botanických zahrady,

k) výstavbu nebo rekonstrukci staveb objektů, expozic, infrastruktury a informačních systémů botanických zahrady,

l) vybavení botanické zahrady zabezpečovacími, závlahovými, odvodňovacími protipovodňovými, protierozními a protipožárními systémy.

(2) Při stanovení prioritních oblastí při poskytování dotací ministerstvem se přihlíží ke stanovisku Komise.

§ 15

Přestupky a jiné správní delikty

(1) Kdo

a) neoprávněně používá název "botanická zahrada"

b) provozuje botanickou zahradu bez licence či registrace,

c) neumístí kopii povolení podle § 3 odst. 3,

d) s udělenou licencí nevypracovává, ministerstvu nezasílá nebo nezveřejňuje výroční zprávu o činnosti podle § 7 odst. 4,

dopustí se přestupku nebo jiného správního deliktu.

(2) Za přestupek nebo jiný správní delikt uvedený v odstavci 1

a) v písmenech a), b) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč,

b) v písmenech c), a d) lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

 (3) Za přestupek nebo jiný správní delikt uvedený v odstavci 1

a) v písmenech a), b) lze uložit pokutu až do výše 150 000 Kč,

b) v písmenech c), a d) lze uložit pokutu až do výše 15 000 Kč,

pokud byl spáchán opětovně v době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla za tento čin uložena pokuta.

 

§ 16

(1) Pokutu ukládá inspekce. Pokutu za jiný správní delikt lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se inspekce dozvěděla o porušení povinnosti, nejdéle však do 1 roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(2) Při výměře pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání.

(3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, kterým byla uložena.

(4) Pokutu vybírá inspekce.

(5) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.

(6) Na řízení o přestupcích se vztahuje zvláštní právní předpis.15)

(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány odpovědnými z přestupků nebo správních deliktů podle § 16, a archivuje podle zvláštního právního předpisu16) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích nebo správních deliktech uložených podle § 16 po dobu nejméně 3 let.

§ 17

Zmocňovací ustanovení

Vláda stanoví nařízením pravidla poskytování dotací podle § 14 odst. 3.

§ 18

Společná ustanovení

(1) Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,9)  nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Vydání licence či registrace podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu13).

§ 19

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a inspekci

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

 

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 20

Přechodná ustanovení

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v den nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje botanickou zahradu podle dosavadních právních předpisů17) a požádá si o vydání registrace či licence podle tohoto zákona nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za držitele platné registrace či licence vydané podle tohoto zákona, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí v řízení o vydání registrace či licence.

(2) Podle dosavadních právních předpisů,17) ve lhůtě stanovené v odstavci 1 o vydání registrace či licence podle tohoto zákona, její oprávnění k provozování botanických zahrad podle dosavadních právních předpisů17) uplynutím této lhůty zanikne.

(3) Na zánik oprávnění k provozování botanických zahrad podle odstavce 2 se vztahuje ustanovení § 10.

(4) Lhůta podle § 6 odst. 1, v níž musí ministerstvo rozhodnout o žádosti o vydání registrace či licence podané podle odstavce 1, činí 1 rok ode dne doručení žádosti.

(5) Pokud je botanická zahrada současně zřizována či provozována i jako zoologická zahrada musí samostatně splňovat i všechny podmínky zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách. Splní-li taková zahrada podmínky licence či registrace dle obou zákonů, může používat společný název „zoologická a botanická zahrada“ spolu s příslušným místním názvem.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 21

V § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb., se ve větě první za slova "pro ochranu přírody a krajiny, pro oblast provozování zoologických“  vkládají slova  „a botanických“.

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

§ 22 

Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, v platném znění, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 písm. a) za čárkou doplňují slova, která znějí:

“zoologická zahrada je tvořena pozemky, popř. i se stavbami a dalším vybavením na nich,“.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 23

V Sazebníku správních poplatků, který je uveden v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č.  36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona  č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č.167/1998 Sb., zákona  č.166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona  č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona  č.  363/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona  č. 133/2000 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č.242/2000 Sb., zákona č.  140/2001 Sb.,  zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb.,  zákona  č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb., zákona  č. 308/2002 Sb. a  zákona č. 320/2002 Sb. se  v části V doplňují nové  položka 66b a 66c, která znějí:

 

”Položka 66b

Vydání licence k provozování botanické zahrady                            5 000 Kč        

Vydání registrace k provozování botanické zahrady                                   1 000 Kč        

Poznámka:

Vydání licence či registrace je upraveno zákonem č.     /201. Sb., o podmínkách provozování botanických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o botanických zahradách).”.

 

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

§ 24

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zk) a zl), která včetně poznámky pod čarou č. 4i) znějí:

"zk) příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické a/nebo botanické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence,4i)

zl) příjmy z reklam umožněných prostřednictvím provozování zoologické a/nebo botanické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence.4i)

4i) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).".

2. V § 18 odst. 3 se za slova "příjmy z reklam" vkládají slova "s výjimkou ustanovení § 19 odst. 1 písm. ze)".

3. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena ze) a zf), která znějí:

"ze) příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické a/či botanické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence,4i)

zf) příjmy z reklam umožněných prostřednictvím provozování zoologické a/či botanické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence.4i)".

 

ČÁST ŠESTÁ

Změna živnostenského zákona

§ 25

V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb. a zákona č. 281/2002 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag), které včetně poznámky pod čarou č. 23n) zní:

"ag) provozování zoologických a botanických zahrad na základě registrace či licence vydané Ministerstvem životního prostředí.23n)

23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).".

 

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o vysokých školách

§ 26

V § 1 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona 147/2001 Sb., zákona 96/2004 Sb., zákona 121/2004 Sb., zákona 473/2004 Sb., zákona 436/2004 Sb. , zákona 562/2004 Sb., zákona 342/2005 Sb., zákona 552/2005 Sb., zákona 161/2006 Sb., zákona 310/2006 Sb., zákona 165/2006 Sb., zákona 624/2006 Sb., zákona 362/2003 Sb., zákona 261/2007 Sb. , zákona 296/2007 Sb. , zákona 189/2008 Sb. 110/2009 Sb. , zákona 419/2009 Sb., zákona 159/2010 Sb., zákona 365/2011 Sb., zákona 420/2011 Sb., zákona 48/2013 Sb., zákona 64/2014 Sb., zákona 137/2016 Sb., zákona 230/2016 Sb. , zákona 24/2017 Sb. , zákona 183/2017 Sb., zákona 200/2017 Sb., zákona 137/2016 Sb., zákona 303/2017 Sb., zákona 137/2016 Sb., se na konci písmena f)  tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) spravují sbírky přírodovědné, historické, kulturní nebo umělecké hodnoty, které vznikaly v souvislosti s činností vysoké školy.

 

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o Akademii věd České republiky

§ 27

V § 13 zákona č. 283/1992 Sb. České národní rady o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb. zákona č. 342/2005 Sb. se na konci písmena h)  tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i) spravuje sbírky přírodovědné, historické, kulturní nebo umělecké hodnoty, které vznikaly s jeho činností.

 

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti dnem XX. xx. 201. .

 

Zeman v.r.

Hamáček v. r.

Sobotka v. r.

 

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady č. 99/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách.

2) Například občanský zákoník, živnostenský zákon.

3) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/200497 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění pozdějších předpisů.

3a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

4) občanský zákoník.

6) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

7) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

8) § 21 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění zákona č. 162/1993 Sb.

9) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2004 Sb. zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

11) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2004 Sb.

12)  Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

13) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve úplném znění.

14) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.Komentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou