Návrh zákona o botanických zahradách | Unie botanických zahrad | Spolupráce se odbornými společnostmi | Články | iBotky.cz

Návrh zákona o botanických zahradách

Mobilní verze

 

Aktuální znění návrhu zákona schválené radou Unie botanických zahrad 18.12. 2020. Návrh byl předložen ke konečné diskusi a schválení v polovině ledna 2021. Proti přijetí se vyslovilo 6 botanických zahrad, tedy méně než polovina členů Unie botanických zahrad. Návrh byl zveřejněn 20.1. 2021 


XXX

ZÁKON

ze dne XX. …… 202.

o podmínkách provozování botanických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o botanických zahradách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ BOTANICKÝCH ZAHRAD

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje podmínky pro vydání licence k provozování botanických zahrad, postup při vydávání licence, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, základní podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a jiných veřejných zdrojů provozovatelům botanických zahrad a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 § 2

Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) botanickou zahradou trvalé zařízení, v němž jsou dlouhodobě pěstovány a po dobu nejméně 60 dnů v kalendářním roce vystavovány pro veřejnost živé rostliny v minimálním počtu 500 taxonů, botanická zahrada je tvořena pozemky (popř. i se stavbami), porosty a dalším vybavením,

b) posláním botanických zahrad je v souladu s mezinárodním právem a právem Evropské unie1) přispět k zachování biologické rozmanitosti rostlin jejich pěstováním v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených druhů a genofondu okrasných a užitkových rostlin, jakož i výchova, osvěta a vzdělávání veřejnosti k ochraně přírody a k estetickému cítění.

c) specifickým posláním botanických zahrad Akademie věd, oborových veřejných výzkumných institucí, vysokých a středních škol je prezentace výsledků vědy a výzkumu a účast na výuce a praxi studentů,

d) specifickým posláním botanických zahrad zdravotnických zařízení, zařízení zdravotnických služeb a zařízení poskytujících sociální služby osobám se zdravotním postižením je využití přírodního prostředí k rehabilitacím, relaxaci, edukaci, pracovním terapiím pod odborným vedením a dále také navazování pozitivních sociálních vztahů s širokou veřejností včetně zajištění nezbytných bezbariérových úprav souvisejících s naplněním poslání.

e) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která botanickou zahradu provozuje podle tohoto zákona.

(2) Pro účely tohoto zákona se za botanickou zahradu nepovažují

a) produkční vinice, ovocné sady, polní kultury, semenné porosty, zahrady a parky a ostatní plochy, které jsou zpravidla nepřístupné veřejnosti,

b) veřejné parky, zahrady a lesy obecně přístupné veřejnosti, které nejsou držiteli licence a nepoužívají název "botanická zahrada",

c) obchody se živými rostlinami, zejména zahradnictví, květinářství, rostlinné školky a obchodní centra,

d) soukromé sbírky, například kaktusů, sukulentů, orchidejí, skalniček, bonsají atd,

e) záchranné stanice ohrožených druhů rostlin,

f) výstavy rostlin.

§ 3

Podmínky provozování botanických zahrad

(1) Botanická zahrada může být provozována pouze na základě licence, kterou vydává na základě žádosti provozovatele příslušný orgán státní správy. Licence je forma povolení pro provozování každé botanické zahrady.

(2) Název "botanická zahrada“ mohou používat pouze provozovatelé, kteří jsou držitelem platné licence.

(3) Provozovatel je povinen kopii licence viditelně umístit ve vchodech do botanické zahrady, popřípadě na jiných viditelných místech a na webových stránkách určených pro veřejnost.

Žádost o licenci

§ 4

(1) Žádost o licenci (dále jen "žádost") podává Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) právnická nebo fyzická osoba, která hodlá provozovat botanickou zahradu (dále jen "žadatel").

(2) Žádost o licenci musí obsahovat

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo a právní formu, dále jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu osob, které jsou členy statutárního orgánu žadatele, je-li žadatelem právnická osoba, je-li právnická osoba dále členěna, pak i její součást a odpovědná fyzická osoba,

b) jméno, příjmení, popřípadě dodatek,2) datum narození, rodné (identifikační) číslo osoby, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,

c) označení osoby vlastníka a osoby zřizovatele botanické zahrady, nejsou-li totožné s osobou žadatele, způsobem uvedeným v písmenech a) a b),

d) územní vymezení (pozemky dle katastru nemovitostí) tvořící areál botanické zahrady,

e) seznam pěstovaných taxonů a odrůd rostlin nebo informace o vedení databáze,

f) informace o získaných registracích a licencích, zapojení do sítě IPEN a členství v mezinárodních organizacích botanických zahrad,

g) přehled o účasti ve výzkumných a ochranářských projektech, informace o účasti na výměně informací týkajících se ochrany druhů,

h) informace o účasti na výchově veřejnosti k ochraně přírody, například poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech, dále též informace s významem pro život, zdraví a výživu, historickou, kulturní a estetickou hodnotu,

ch) prokázání způsobu zajištění managementu, informačního systému a výkonu odborných činností souvisejících s péčí o pěstované rostliny odborně způsobilými fyzickými osobami.

(3) Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu3) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Právnická osoba, která má sídlo mimo území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento stát takovéto doklady vydává, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých podnikala déle než 3 měsíce v posledních 3 letech, pokud tyto státy takovéto doklady vydávají. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát výpisy nebo doklady podle věty třetí a čtvrté, předloží ministerstvu fyzická nebo právnická osoba čestné prohlášení o své bezúhonnosti.

(4) Není-li žádost úplná, vyzve ministerstvo žadatele, aby žádost doplnil do 30 dnů ode dne doručení výzvy.

(5) Nedoplní-li žadatel žádost podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení zastaví.

§ 5

(1) Splňuje-li žadatel znaky botanické zahrady podle § 2 odst. 1, ministerstvo žadateli udělí licenci. K posuzování botanické zahrady si ministerstvo vyžádá stanovisko Komise pro botanické zahrady, kterou zřídí, vydá její stanovy a jednací řád.

(2) Nesplňuje-li znaky botanické zahrady podle § 2 odst. 1, ministerstvo žádost zamítne.

(3) Ministerstvo po obdržení vyjádření podle odstavce 1 provede v rámci řízení o vydání licence za účasti Komise pro botanické zahrady (dále jen "Komise") (§ 11) šetření na místě, kde má být provozována botanická zahrada, při němž ověří údaje uvedené v žádosti (§ 4 odst. 2) a posoudí skutečnosti rozhodné pro udělení licence (§ 6 odst. 2).

(4) Ministerstvo oznámí žadateli termín provedení místního šetření a složení Komise nejméně 30 dnů předem.

(5) Komise zpracuje po dokončení místního šetření zprávu o výsledku šetření. Obsahem zprávy je vyjádření, zda Komise vydání licence doporučuje nebo nedoporučuje, a odůvodnění tohoto vyjádření. Komise zprávu předá ministerstvu i žadateli do 15 dnů ode dne konání místního šetření. Lhůta pro vydání licence (§ 6 odst. 1) po tuto dobu neběží.

§ 6

(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího doručení; při rozhodování přihlíží k vyjádřením podle § 5 odst. 1.

(2) Ministerstvo vydá licenci pouze žadateli, který

a) splňuje definici botanické zahrady podle § 2 odst. 1,

b) je bezúhonný; podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl v době 3 let před podáním žádosti pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností vykonávanou v botanické zahradě, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl, nebo ten, kdo byl v uvedené době uznán vinen z přestupku podle právních předpisů o ochraně přírody a životního prostředí či rostlinolékařských předpisů.6) Je-li žadatelem právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti žadatele i na všechny členy statutárního orgánu žadatele.

(3) Pokud žadatel není schopen ke dni podání žádosti splnit některou z podmínek podle odstavce 2 písm. a), ale doloží-li, že je schopen tyto podmínky splnit nejpozději do 2 let ode dne podání žádosti, a nesplněním těchto podmínek není ohroženo plnění poslání botanických zahrad, může mu být vydána licence, avšak nejdéle na dobu 2 let.

§ 7

Licence

(1) Rozhodnutí o vydání licence obsahuje

a) jméno a příjmení a místo trvalého pobytu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele a údaje o osobě vlastníka a o osobě zřizovatele botanické zahrady, nejsou-li totožné s osobou provozovatele [§ 4 odst. 2 písm. c)],

b) právní formu provozovatele,

c) identifikační číslo osoby provozovatele poskytnuté správcem základního registru osob7),

d) dobu platnosti licence.

(2) Licence se vydávají na dobu neurčitou, nejedná-li se o případ uvedený v § 6 odst. 3.

(3) Provozovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů stanovených pro podání žádosti (§ 4 odst. 2 písm. a), b), c) a d).

(4) Provozovatel je povinen každoročně vypracovat a zaslat ministerstvu a současně veřejnosti zpřístupnit výroční zprávu o činnosti botanické zahrady, a to vždy nejpozději do konce července následujícího kalendářního roku. Povinné náležitosti výroční zprávy o činnosti botanické zahrady jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

Zrušení a zánik licence

§ 8

(1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení licence, jestliže bylo při kontrole provozovatele zjištěno závažné porušení podmínek stanovených tímto zákonem (§ 6).

(2) V odůvodněných případech může ministerstvo přerušit řízení o zrušení licence a stanovit rozhodnutím provozovateli lhůtu k odstranění nedostatků, kvůli nimž řízení bylo zahájeno. Lhůta nesmí být delší než 12 měsíců.

(3) Odstraní-li provozovatel nedostatky ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení o zrušení licence zastaví.

(4) O zrušení licence ministerstvo neprodleně informuje inspekci, místně příslušný orgán rostlinolékařské správy a všechny účastníky řízení o vydání licence.

§ 9

Licence zaniká

a) uplynutím doby platnosti podle § 6 odst. 3,

b) zánikem nebo smrtí provozovatele,

c) ukončením provozování botanické zahrady; provozovatel je povinen oznámit ministerstvu záměr ukončit provozování botanické zahrady. Licence v tomto případě zaniká dnem, který provozovatel v oznámení stanoví, popřípadě dnem doručení oznámení ministerstvu.

§ 10

Zrušení nebo zánik licence nezbavuje provozovatele povinnosti zabezpečit řádnou péči pěstovaným zvláště chráněným druhům rostlin a nakládání s nimi v souladu se zvláštními právními předpisy8), až do doby jejich přemístění do jiného vhodného zařízení.

Ministerstvo

§ 11

 (1) Ministerstvo jako ústřední správní úřad pro oblast provozování botanických zahrad

a) rozhoduje o vydání, popřípadě zrušení licence podle tohoto zákona,

b) vede evidenci botanických zahrad,

c) provádí pravidelnou kontrolu botanických zahrad (§ 13 odst. 1),

d) poskytuje dotace provozovatelům botanických zahrad,

e) spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí4) (dále jen "inspekce"), místně příslušnými orgány rostlinolékařské péče (Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským) a informuje je o zrušení licencí vydaných podle tohoto zákona,

f) zřizuje Komisi jako svůj poradní orgán a vydává její jednací řád a statut.

(2) Komise vypracovává zprávu z šetření na místě (§ 5 odst. 5), stanovisko při poskytování dotací (§ 14 odst. 2) a účastní se pravidelných kontrol (§ 13 odst. 1).

(3) Členy Komise jmenuje a odvolává ministr životního prostředí z vlastní iniciativy či na návrh Agentury ochrany přírody a krajiny, Inspekce, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Unie botanických zahrad ČR.

(4) Členem Komise je jmenována pouze fyzická osoba s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním a nejméně pětiletou praxí v oborech botaniky, fytopatologie, ekologie, práva, zahradní tvorby a souvisejících disciplín.

Kontrola

§ 12

(1) Pravidelnou kontrolu botanické zahrady podle § 11 odst. 1 písm. c) provádí ministerstvo ve spolupráci s Komisí u botanické zahrady nejméně jednou za 5 let.

(2) Předmětem kontroly je zjišťování, zda jsou plněny podmínky stanovené v § 6 a zhodnotí účelovost čerpání dotací dle § 14. 

§ 13

(1) Inspekce poskytuje ministerstvu informace o provedených kontrolách a o uložených pokutách nebo jiných obdobných opatřeních podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů.9)

(2) Orgány rostlinolékařské správy poskytují ministerstvu informace o uložených pokutách nebo jiných obdobných opatřeních podle zvláštních právních předpisů.10)

(3) Inspekce může rozhodnutím uložit provozovateli odstranění nedostatků způsobených nedodržením povinností stanovených v § 3 odst. 3.

(4) Inspekce provádí v případě uzavření botanické zahrady pro veřejnost kontrolu, zda je s pěstovanými rostlinami zacházeno v souladu se zvláštními právními předpisy.9)

 § 14

Podpora provozovatelů

(1) Provozovateli, který je držitelem platné licence, mohou být ze státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí nebo z rozpočtů územních samosprávných celků poskytnuty dotace zejména na

a) pěstování druhů planě rostoucích rostlin chráněných podle zvláštních právních předpisů,9)

b) podporu účasti provozovatele na projektech ochrany přírody,

d) podporu spolupráce provozovatele v rámci mezinárodních programů,

e) péči o rostliny chráněné a odebrané podle zvláštních právních předpisů,9)

f) projekty vědy a výzkumu,

 

g) projekty v oblasti výchovné, vzdělávací, osvětové a kulturní činnosti,

 

h) zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků botanických zahrady,

 

i) výstavbu nebo rekonstrukci staveb objektů, expozic, infrastruktury a informačních systémů botanických zahrady,

 

j) vybavení botanické zahrady zabezpečovacími, závlahovými, odvodňovacími protipovodňovými, protierozními a protipožárními systémy.

 

(2) Při stanovení prioritních oblastí poskytování dotací ministerstvo přihlíží ke stanovisku Komise.

(3) Pravidla poskytování dotací podle odstavce 1, zejména za jakých podmínek, v jaké výši a v jakých lhůtách jsou dotace poskytovány, stanoví prováděcí právní předpis.

 

§ 15

 

Uzavření botanické zahrady pro veřejnost

(1) Inspekce vydá rozhodnutí o uzavření botanické zahrady pro veřejnost v případě, že je provozována bez licence.

(2) Inspekce zahájí řízení o uzavření botanické zahrady pro veřejnost podle odstavce 1 do 30 dnů ode dne, kdy se o skutečnosti uvedené v odstavci 1 dozvěděla.

(3) Podá-li osoba provozující botanickou zahradu bez licence žádost o vydání licence podle § 4, může inspekce řízení podle odstavce 2 do doby pravomocného rozhodnutí o vydání licence přerušit, nebyla-li uvedené osobě licence zrušena podle tohoto zákona.

(4) Inspekce vhodným nebo v místě obvyklým způsobem informuje veřejnost o rozhodnutí podle odstavce 1.

(5) Pokud je botanická zahrada dočasně uzavřena pro veřejnost, popřípadě omezen vstup veřejnosti, v době svého běžného otevření z důvodů vyhlášeného nouzového stavu, má nárok na kompenzace ztrát na vstupném ze strany státu nejméně ve výši 50 % příjmů, které by po dobu uzavření očekávaně dosáhla, a to na základě průměru návštěvnosti posledních tří let v dotčeném období.

 

Přestupky

 

§ 16

(1) Kdo

a) neoprávněně používá název "botanická zahrada", nebo provozuje botanickou zahradu bez licence

b) neumístí kopii povolení podle § 3 odst. 3,

c) nevypracovává, ministerstvu nezasílá nebo nezveřejňuje výroční zprávu o činnosti podle § 7 odst. 4,

dopustí se přestupku. Přestupkem je porušení povinností odpovědnou fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

(2) Za přestupek uvedený v odstavci 1

a) v písmenu a) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč,

b) v písmenech b) a c) lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

(3) Za přestupek uvedený v odstavci 1

a) v písmenu a) lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč,

b) v písmenech b) a c) lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč,

pokud byl spáchán opětovně v době do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla za tento čin uložena pokuta.

 

 § 17

 

(1) Pokutu za přestupek ukládá inspekce.

(2) Při výměře pokuty se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání.

(3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena.

(4) Pokutu vybírá inspekce.

(5) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí.

(6) Na řízení o přestupcích se vztahuje zvláštní právní předpis.11)

(7) Inspekce vede evidenci osob, které byly pravomocným rozhodnutím uznány odpovědnými z přestupků podle § 16, a archivuje podle zvláštního právního předpisu12) spisový materiál týkající se řízení o přestupcích uložených podle § 16 po dobu nejméně 3 let.

§ 18

 

Zmocňovací ustanovení

Vláda stanoví nařízením pravidla poskytování dotací podle § 14 odst. 3.

§ 19

 

Společná ustanovení

(1) Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,5)  nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Provozovatel s platnou licencí je oprávněn darovat a přijímat darem rostliny v rámci národní a mezinárodní spolupráce.

(3) Vydání licence podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu13).

§ 20

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a Inspekci

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 21

Přechodná ustanovení

(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v den nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje botanickou zahradu či arboretum podle dosavadních právních předpisů a požádá si o vydání licence podle tohoto zákona nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za držitele platné licence vydané podle tohoto zákona, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí v řízení o vydání licence.

(2) Nepožádá-li právnická nebo fyzická osoba, která provazuje botanickou zahradu podle dosavadních právních předpisů, ve lhůtě stanovené v odstavci 1 o vydání licence podle tohoto zákona, její oprávnění k provozování botanických zahrad podle dosavadních právních předpisů uplynutím této lhůty zanikne.

(3) Na zánik oprávnění k provozování botanických zahrad podle odstavce 2 se vztahuje ustanovení § 10.

(4) Lhůta podle § 6 odst. 1, v níž musí ministerstvo rozhodnout o žádosti o vydání licence podané podle odstavce 1, činí 1 rok ode dne doručení žádosti.

(5) Pokud je botanická zahrada současně zřizována či provozována i jako zoologická zahrada musí samostatně splňovat i všechny podmínky zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách. Splní-li taková zahrada podmínky licence dle obou zákonů, může používat společný název „zoologická a botanická zahrada“ spolu s příslušným místním názvem. Pokud žádá o vydání obou licencí současně a najednou, pak hradí správní poplatek za vydání těchto licencí podle zvláštního právního předpisu13) pouze jednou.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 22

V § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se ve větě první za slova "pro ochranu přírody a krajiny, pro oblast provozování zoologických“ vkládají slova „a botanických“.

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

§ 23 

Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 písm. a) za čárkou doplňují slova, která znějí:

“zoologická zahrada je tvořena pozemky, popř. i se stavbami a dalším vybavením na nich,“ Dále se slova „7 dnů“ nahrazuji slovy „90 dnů“.

2. Do § 15 se vkládá nový odstavec 5 následujícího znění:

(5) Pokud je zoologická zahrada dočasně uzavřena pro veřejnost, popřípadě omezen vstup veřejnosti, v době jejího běžného otevření z důvodů vyhlášeného nouzového stavu, má nárok na kompenzace ztrát na vstupném ze strany státu nejméně ve výši 50 % příjmů, které by po dobu uzavření očekávaně dosáhla, a to na základě průměru návštěvnosti posledních tří let v dotčeném období.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

§24

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V § 3 odst. 1 písm. b) se na konec čtvrté věty vkládá čárka namísto tečky a připojují slova “cenné části areálů zoologických a botanických zahrad.“.

 

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

§25

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1.V § 8 odst. 1 písm. l)

Se za slova „zoologické“ vkládají slova „či botanické“ (celkem dvě doplnění).

2.V § 9 odst. 1 se za slova „provozovatel zoologické“ vkládají slova „či botanické“.

 

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 26

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V Sazebníku správních poplatků, který je uveden v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve platném znění, se v části IV doplňují do položky 61 za slovo „zoologické“ vkládají slova „nebo botanické“ zahrady, takže položka zní:

”Položka 61

a) vydání licence k provozování zoologické nebo botanické zahrady         5 000 Kč

Poznámka 38a zní:

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších přepisů, a zákon č.     /201. Sb., o podmínkách provozování botanických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o botanických zahradách).“

 

ČÁST SEDMÁ

 

Změna zákona o daních z příjmů

§ 27

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

 

V § 4a Osvobození bezúplatných příjmů se do písmene n) doplňují za slovo „zoologické“ slova „nebo botanické“ (celkem dvě doplnění).

 

Úplně znění zní:

n) v podobě plnění poskytnutého pro provoz zoologické nebo botanické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické nebo botanické zahrady,

 

 

ČÁST OSMÁ

 

Změna živnostenského zákona

§ 28

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve platném znění, se mění takto:

V § 3 odst. 3 se do písmena ad) za slovo „zoologických“ doplňuji slova „a botanických“. Poznámka pod čarou zní:

23n) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) a zákon č. XX/202. Sb., o podmínkách provozování botanických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o botanických zahradách.

 

 


 

ČÁST DEVÁTÁ

 

ÚČINNOST

§ 29

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem XX. xx. 202. .

 

Zeman v.r.

Vondráček v. r.

Babiš v. r.

 

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o biologické rozmanitosti Směrnice Rady č. 99/22/ES, o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách.

2) Občanský zákoník.

3) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2004 Sb. Ve znění pozdějších přepisů či zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10)  Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

  

 

Příloha k zákonu č. …/202. Sb., o botanických zahradách 

Povinné náležitosti výroční zprávy o činnosti botanické zahrady

 

Výroční zpráva o činnosti botanické zahrady musí obsahovat následující údaje a informace za období příslušného kalendářního roku:

1. Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele, telefon, fax, adresu ve veřejné informační síti (internetová adresa) a adresu elektronické pošty, pokud existují.

2. Údaje o osobě vlastníka a zřizovatele botanické zahrady podle § 4, je-li vlastníkem nebo zřizovatelem jiná osoba než provozovatel.

3. Údaje podle § 4 o členech statutárního orgánu provozovatele, je-li jím právnická osoba, popřípadě o vedoucím pracovníku (například ředitel), údaje o zpracovateli výroční zprávy a údaje o osobě odpovědné za styk s veřejností.

4. Základní údaje o změně celkového vybavení a výměře pozemků ploch botanické zahrady a její zastavěné plochy.

5. Základní ekonomické údaje o botanické zahradě, kterými jsou údaje o příjmech a výdajích a o poskytnutých dotacích. Pokud botanická zahrada nevede oddělené účetnictví, bude Komisi dodána výroční zpráva zřizovatele nejpozději dva měsíce po jejím vydání.    

6. Základní ekonomické údaje o počtu návštěvníků (celkovém i dle jednotlivých kategorií), jsou-li známy.

7. Informace o investicích zaměřených na pěstování a vystavování rostlin.

8. Základní přehled o pěstovaných rostlinách (stav k 1.1. a k 31.12. kalendářního roku), změny v zaměření kolekcí, získání – nabytí, ztráty a úhyny rostlin zvláště chráněných druhů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a rostlin chráněných Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

9. Informace o činnosti botanické zahrady se zaměřením na účast ve výzkumu prospěšném pro ochranu druhů, zapojení do školení v ochranářských dovednostech, účast na výměně informací týkajících se ochrany druhů, účast na odborně zajištěném opětovném vysazování druhů planě rostoucích rostlin do původních areálů výskytu (reintrodukce) a účast na výchově veřejnosti k ochraně přírody, biodiverzity, životního prostředí a kulturních památek, jakož i ke zdravému způsobu života a na estetické výchově.

 

 

 

 

 

 Komentáře k článkuŽádné komentáře

Přidat komentář
Jméno: *
E-mail: 
Text: *
Napsáno je zbývá    znaků.
Kolik je 2*3 (slovně) *  
* Povinné údaje jsou označené hvězdičkou