Stavba plotu | Pavel Sekerka | Authors | iBotky.cz