Botanika_2015-1 (2) | Pavel Sekerka | Autoři | iBotky.cz