Stavba plotu 2018 | Pavel Sekerka | Autoři | iBotky.cz