Třídění kosatců z hlediska historické hodnoty

Autor textu: Milan Blažek

Posuzujeme-li historicky cenné kulturní kosatce, musíme si vymezit co pod tímto pojmem budeme rozumět.

Existují dva zásadně odlišné přístupy.

V USA, v návaznosti na komerčním pojetí sortimentů se kosatce dělí na moderní kosatce - tedy komerční novinky - ty, které byly introdukovány před méně než 30 lety - a všechny ostatní, které se zahrnují mezi kosatce historické.

Kterýkoli kosatec, starší v sortimentech 31 a více let, je tedy v tomto pojetí hodnoty historický bez ohledu na pokročilost ve vývoji. Historickým kosatcem je stejně cv. Rococo, slavný kosatec z r. 1960, který svými vlastnostmi předbíhal dobu a je srovnatelný se současnými „moderními“ kosatci, stejně jako stejně zbarvený, ale jinak v mnohém odlišný cv. Mme Chereau z r. 1844, který předcházel svou dobu o 120 let dříve.


Mezi amatérskými pěstiteli moderních kulturních kosatců se pod vlivem severoamerických kosatcových specialistů vžil pojem historické kosatce, který jednoznačně vymezuje příslušenství k této kategorii podle jejich pozice v komerčních sortimentech.

V naší genofondové zahradě je nezbytné podstatně podrobnější členění, respektující skutečný vývoj genotypů i fenotypů kosatců od planých po nejnovější v historickém sledu, v souladu s kvalitativními změnami rostlin, přijatých pro další kultivaci.

Zahraniční členění nerespektuje změny, ke kterým došlo v přerodu druhé a třetí z našich vývojových etap.

Počátkem minulého století došlo k zásadnímu zásahu do ploidie vysokých kartáčkatých kosatců. Pokročilá barevnost tehdejších diploidních kosatců se povýšila na tetraploidní úroveň křížením s tetraploidními druhy s velkými květy, ale v nevelkém bohatství barev. Většina tetraploidů byla modrofialová, dvoutónová /s výjimkou jednoho nafialovělého světle modrého/. Cenným přínosem byl jeden bílý tetraploid, který byl dominantní, a navíc jeden z jeho přímých hybridů s diploidním kultivarem, blízkým I. pallida, založil do té doby žádané, ale nedosažitelné zvlnění květů. Tak byl dán základ pro zcela nový směr ve šlechtění, vznikla další vývojová fáze, která přinesla ty největší kvalitativní i kvantitativní změny ve vývoji šlechtění.

U nás používáme následující členění:

 1. prastaré – archaické zahradní kosatce jsou pěstované klony, které v kultuře zjevně a nebo alespoň velmi pravděpodobně existovaly již před 200 lety, před počátkem systematické selektivní a později převážně cílené hybridizační práce.

2. historické kultivary kosatců jsou vzniklé nebo alespoň uvedené do kultury v 19. století a v první čtvrtině 20. století, až po desetiletí 1920–1930.

3. novodobé kulturní kosatce: takto označujeme kultivary vznikající od let 1920-1930, kdy nastala další a mnohem intenzivnější fáze šlechtitelské práce.

4. moderní kulturní kosatce zaváděné do kultury od roku 1970, kdy šlechtění začalo dosahovat nových kvalit, trvajících a rozvíjejících se dosud.


 

V pojetí řady aktivních pěstitelů jsou moderními kosatce tím jediným, co je hodno jejich pozornosti.

Každá z těchto kategorií má své znaky, které při odpovídající zkušenosti umožňují časově zařadit kterýkoli neznámý kosatec s přesností 10-20 let. Šlechtění totiž probíhalo mezi lidmi, kteří znali práci ostatních šlechtitelů a tak věděli, co se může komerčně uplatnit.

  

Viz též:

Základní dělení archaických kosatců a užitá terminologie

Specifikace archaických zahradních kosatců

Archaické diploidní hybridní vyšší kosatce sekce Iris

Archaické aneuploidní hybridní vyšší (= střední a vysoké)  kosatce sekce Iris