Zápis - 9. Pracovní skupina pro genofondy v BZ ČR

Zasedání skupiny pro genofondy v botanických zahradách se konalo 26.5. 2021 v Zoologické a botanické zahradě města Plzně od 11:00.

 


Přítomni:

Blažejová Eliška (Oddělení druhové ochrany rostlin AOPK), Čepelová Barbora (Oddělení druhové ochrany rostlin AOPK), Harčariková Ludmila (KRNAP), Holubec Vojtěch (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha – Ruzyně), Kubala David (ZOO a bot. zahrada, Ostrava), Navrátilová Jana (BÚ AV ČR, Třeboň), Navrátil Josef (BÚ AV ČR, Třeboň),  Novotná Anna (Botanická zahrada PřF MU, Brno), Peš Tomáš (ZOO a bot. zahrada, Plzeň), Ptáček Jan (Botanická zahrada Teplice), Rybka Vlastik (Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Sekerka Pavel (BÚ AV ČR, Průhonice), Šindelář Jiří (Bečovská botanická zahrada), Vít Petr (Oddělení druhové ochrany rostlin AOPK), Zavadil Vojtěch (KRNAP),

 

Omluveni:

Hrouda Lubomír (Botanická zahrada PřF UK, Praha), Kučerová Andrea (BÚ AV ČR, Třeboň), Ponert Jan (Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Šíma Jan (ředitel odboru druhové ochrany a implementace MŽP), Provazová Veronika (Vlastivědné muzeum v Olomouci – banka semen)

 

 


Program:

Prohlídka expozic zaměřených na květenu České republiky. Expozice jsou řešeny jako přírodě blízká stanoviště s odpovídajícím substrátem a vodním režimem. Součástí společenstev jsou jak běžnější druhy tak i druhy kriticky ohrožené a ohrožené. Proběhla diskuse o jednotlivých druzích a jejich chování v kultuře ve srovnání s in situ.

 

Obecné informace o dění v Unii (Pavel Sekerka):

·     Vyšel Zpravodaj botanických zahrad ČR (48/2020). Výtisky jsou distribuovány podle možností, je možné si je vyzvednout v Průhonické botanické zahradě.

Do konce června je uzávěrka pro zaslání článků do Zpravodaje č. 49/2021

Elektronickým hlasováním bylo schváleno logo pro genofondový program (autor Jana Zavřelová):

 

Připravuje se skládačka pro návštěvníky botanických zahrad, která představí genofondový program a vlajkové druhy. Spolupráci na textu přislíbil V. Rybka a redakční rada Unie.

K dispozici je putovní panelová výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Výstavu připravilo MZe, Národní zemědělské muzeum a účastníci národního programu genetických zdrojů. V zimě byla vystavena v Košumberku, nyní je v botanické zahradě PřF v Brně. Na podzim má zajím Botanická zahrada v Děčíně – Libverdě.

Valná hromada v roce 2021 se bude konat 24. srpna v Teplicích v odpoledních hodinách.

Botanické družení v roce 2021 se bude konat ve dnech 25. –27. srpna v Teplicích.

Minulý rok byl novelizován rostlinolékařský zákon. Pro botanické zahrady představuje zpřísnění a v některých případech i nejspíše zamezení dovozu či výměny rostlin. Jedná se o dovoz semen ze třetích zemí bez rostlinolékařského osvědčení a nejspíše i o nutnost rostlinolékařských pasů pro výměnu rostlin uvnitř EU. Problém představuje sdílení semen ze semenných bank ve Velké Británii a Norsku. Změny nám měly být předneseny na konferenci, která se bohužel kvůli karanténním opatřením nemohla uskutečnit. Rozšířená rada Unie bude mít jednání s Ing. Michalem Hnízdilem, ředitelem Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 21.6. 2021 ve vinici sv. Kláry v Botanické zahradě HLMP od 13.00. Kromě Rady jsou zvány zahrady s záchrannými centry CITES.

Prosím o průběžné vyplňování koordinační tabulky žádostí o sběr ohrožených druhů na https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gKv-oBSLjLKCmYrXfKRSNcUJT9x0V-ajXV-DIXvTW_E/edit#gid=1224030021

Je třeba aktualizovat údaje o botanických zahradách v databázi GardenSearch, kterou vede BGCI (https://tools.bgci.org/garden_search.php)

P. Sekerka doporučuje zahradám akreditace – v síti ArbNet a akreditace u BGCI.

Otevřený dopis adresovaný ministru ŽP a VŽP PS PČR za zahrnutí ex situ ochrany rostlin do státní politiky životního prostředí podepsalo 26 ředitelů, vedoucích a vlastníků BZ (https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/unie-botanickych-zahrad-otevreny-dopis-pozadujici-zapracovani-ex-situ-ochrany-rostlin-do-statni-politiky-zivotniho-prostredi?fbclid=IwAR083dWHQuAiBL4NEIcMcg0q82IZyfKfC5MPWdTsxEbmT5PXIsOs5-9zc7c). Dosud jsme na něj nedostali odpověď.

Na otevřený dopis žádající kompenzaci ztrát v rámci karanténních opatření odepsala ministryně financí, že je v kompetenci MŽP. Dopis ministr životního prostředí nám byl zaslán po zasedání skupiny, zmiňuje, že by v budoucnu bylo možné jednat o obdobném programu, jaký mají Zoologické zahrady. Bez existence tohoto programu není možné ze strany MŽP kompenzovat ztráty.

 

Koordinace vlajkových druhů

Adenophora liliifolia

(záchranný program AOPK ČR koordinuje B. Čepelová)

Stávající:

·         Botanická zahrada hl. m. Praha – Český kras, Karlštejn

·         Botanická zahrada UK Na Slupi – Slovensko

·         Plzeň – východní Čechy, Džbán

Plánovaná:

·         Teplice – Babinské louky

Průhonická botanická zahrada Báňský les

Tábor

 

Dianthus arenarius bohemicus

(záchranný program AOPK ČR koordinuje P. Vít)

Stávající:

·         Botanická zahrada hl. m. Praha – Kleneč

·         Botanická zahrada UK Na Slupi – Kleneč

·         Plzeň – Kleneč

·         Botanická zahrada Tábor – Kleneč

Plánovaná:

·         Průhonická botanická zahrada

 

Dracocephalum austriacum

(regionální akční plán AOPK ČR koordinuje P. Vít)

Stávající:

·         Botanická zahrada hl.m. Praha – Český kras, Radotínské údolí

·         Průhonická botanická zahrada – Český kras, Císařská rokle

·         Botanická zahrada UK Na Slupi – 2 lokality

·         Plzeň – Kodská stěna

·         Teplice – Velká Hora

·         Brno Centrum léčivých rostlin, původ nejspíše neznámý

 

Gladiolus palustris

Stávající:

·         Botanická zahrada hl. m. Praha – Velenka

·         Botanická zahrada Třeboň – Velenka

·         Plzeň – Velenka

 

V. Rybka uvedl, že by bylo potřebné pěstovat také populaci z Hodonínské Dúbravy, která je patrně více ohrožená.

 

Nuphar pumila

Stávající:

·         Botanická zahrada hl. m. Praha – Doupský rybník

·         Průhonická botanická zahrada – Pláničský rybník

·         Botanická zahrada Třeboň – Třeboňsko, Pístina: Malý Doňků

·         Botanická zahrada Třeboň – Šumava, horní Vltava

·         VÚKOZ - Šumava, horní Vltava

·         Plzeň – Pláničský rybník

Plánovaná:

Brno, PřF MU – Šumava horní Vltava

 

Sorbus sudetica

·         Botanická zahrada UK Na Slupi – lokalitu upřesní

·         Průhonický park

·         Dendrologická zahrada (ex: 1990 Černolice)

·         Plzeň (ex Liberec, DZ)

·         Botanická zahrada hl.m. Praha (neznámý původ)

·         VURV – semenná banka, in vitro

 

Genofondová zahrada KRNAP nabízí rozmístění jednotlivých klonů Sorbus sudetica do botanických zahrad. Výsadbový materiál (klony roubované na podnože Sorbus aucuparia) bude postupně připravován v horizontu 2 až 5 let. Podle případných požadavků je možno připravit buď rostliny roubované v koruně, nebo u země.

Po zasedání se přihlásila J.  Zavřelová z arboreta Hamzovy odborné léčebny Luže – Košumberk, že by se ráda do programu zapojila.

 

Minuartia smejkalii

·         Botanická zahrada hl. m. Praha – Hadce u Želivky

·         Průhonická botanická zahrada – Hadce u Hrnčíř (Life for Minuartia)

·         Botanická zahrada UK Na Slupi – Hadce u Želivky (Life for Minuartia)

·         Plzeň – Hadce u Želivky

 

Kuřička hadcová je z části řešena v rámci projektu Life for Minuartia (ČSOP Vlašim, Botanický ústav AV ČR a AOPK). Projekt je zaměřen především na pěstování v soukromých zahradách. Tento typ ex situ kultivace však není příliš vhodný pro praxi v botanických zahradách vzhledem k požadovaným smluvním podmínkám, které omezují možnost manipulace s rostlinami, sdílení materiálu pro vědu a výzkum a po ukončení projektu vyžadují navrácení všech rostlin včetně semen, což je proti smyslu dlouhodobé záchranné kultivace v botanických zahradách.

 

Seznámení s dílčími výsledky projektu Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách (TAČR – Epsilon).

S projektem byli účastníci již seznámeni na 8. zasedání genofondové skupiny 16.6. 2020 v Třeboni, na kterém P. Sekerka představil osnovu plánované obecné metodologie pro práci s rostlinami v botanických zahradách a J. Navrátilová přednesla dílčí výsledky z pěstování jednoletých ohrožených vlhkomilných druhů. J. Navrátilová také představila návrh struktury databáze chráněných druhů v kultuře botanických zahrad včetně údajů o jejich biologii a způsobech kultivace.

Obecná metodika (Manuál pro práci s genofondy) byla představena na webináři 10.2. 2021. Z diskuse vyplynulo, že uživatelé dávají přednost ucelenému textu doplněnému příklady a názornými fotografiemi a grafy. Doporučují uvádět v textu odkazy na zákony, normy a metodiky, pokud se jedná o webový odkaz tak kromě textového odkazu vygenerovat i QR kód.

Rozpracovaný Manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách je ke stažení zde: http://www.ibotky.cz/clanky/projekty/322-priprava-obecne-metodiky-pro-praci-s-genofondy.html

Během diskuse byla odsouhlasena struktura textu.

Zástupci AOPK ČR navrhli, aby bylo v manuálu jasně odděleno udržování genofondů botanickými zahradami a pěstování zvláště chráněných druhů rostlin pro účely ex situ ochrany. Pěstování rostlin v rámci těchto dvou kategorií může mít odlišné praktické, administrativní i legislativní aspekty. V případě zvláště chráněných druhů (především kriticky ohrožených a evropsky významných druhů) je nutná užší spolupráce botanických zahrad a orgánů ochrany přírody.

Ex situ ochrana je zásadním prostředkem druhové ochrany, avšak měla by být aplikována pouze v případě, že se nedaří stabilizovat populace ohrožených druhů běžnými opatřeními a pouze jako součást schválených záchranných programů nebo regionálních akčních plánů. Hlavním cílem ex situ ochrany je získání nových jedinců pro posilování stávajících populací, či pro případné repatriace a reintrodukce.

Ochrana přírody vnímá ex situ ochranu jako jedno z důležitých opatření na ochranu našich nejohroženějších druhů a jako takové ho i přímo finančně podporuje. Zatímco na udržování genofondů botanickými zahradami ochrana přírody finančně přispívat nemůže.

 

Autoři problematiku do textu metodiky doplní.

Autoři problematiku do textu metodiky doplní.

J. Navrátilová přednesla dílčí výsledky Metodika ex situ zachování genofondu ohrožených jednoletých vlhkomilných bylin minerálně bohatých substrátů. Metodika se týká druhů Centunculus minimus, Juncus capitatus, Radiola linoides, Illecebrum verticillatum, Juncus tenageia, Pseudognaphalium luteoalbum, Tillaea aquatica, Cyperus michelianus, Coleanthus subtilis, Lindernia procumbens, Spergularia echinosperma, Crypsis aculeata, Crypsis schoenoides, Spergularia media, Tripolium pannonicum subsp. pannonicum, Bupleurum tenuissimum, Samolu svalerandi, Cyperus flavescens. Porovnáván byl vliv substrátu, výška hladiny vody a čas výsadby na klíčení a růst vybraných druhů. Dále byla pozorována úspěšnost pěstování ve společném výsevu druhů a možnost samovýsevu na stanovišti.

Prezentace je k dispozici zde: https://www.butbn.cas.cz/sbirkavk/?p=2975 

Různé

 

 

Byl přednesen návrh na spolupráci s bankou semen muzea v Olomouci. Zájem o uskladnění části kolekce projevila J. Navrátilová (Třeboň).


V. Holubec (genobanka VURV) upozornil, že v bance semen je řada sběrů travin a dalších lučních druhů především z čeledi Fabaceae získaných během expedic na místa vysoké biodiverzity v České republice. Buď to jsou originální sběrové vzorky, nebo přesevy většinou realizované v OSEVA PRO Zubří nebo VUP Troubsko. Sběry na území CHKO a NP byly se souhlasem Správ, často i za doprovodu pracovníka Správy.  Semenné vzorky je možné získat objednávkou z GB on-line na základě souhlasu s SMTA pro projekty rekultivace v chráněných oblastech, genová banka však nemůže zajistit větší vzorky. Bylo by zajímavé materiály využít pro tvorbu regionálních směsí – např. komerční směsi květnatých luk


Magistrát hl. m. Prahy začal připravovat a používat Pražskou směs semen květnatých luk. Realizaci směsi koordinuje Odbor OŽP, množitelské matečnice udržuje BZ Praha Malešice a Toulcův dvůr.


P. Sekerka kontaktoval L. Ambrozka, předsedu ČSOP ohledně možné spolupráce a koordinace ex situ ochrany mezi oběma spolky. Odpověď dorazila až po zasedání, zástupce ČSOP se zúčastní následujících zasedání.


Genofondová zahrada KRNAP projevila zájem vstoupit do Unie botanických zahrad. O přijetí se hlasuje na valné hromadě na základě plnění podmínek vstupu, které hodnotí dva hodnotitelé. K hodnocení zahrady se přihlásil V. Rybka a buď P. Sekerka nebo J. Navrátilová.