Generel

Etapizace budování botanické zahrady

 

 

 

Etapa 0 – výstavba rozária a iridária

Intenzivní záhony rozária a ridária postupně budované od poloviny 90tých let min. století. Plocha má funkční infrastukturu (automatická zálivka, informační systém) i architektonické řešení.
 
Etapa 1 – revitalzace arboreta
Tato etapa byla řešena v letech 2010 – 2013 v rámci programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů. Proběhla revitalzace plochy, probírky dřevin, likvidace náletů. V ploše jsou zachované cílové kosterní dřeviny, jsou připravené dřeviny pro výsadbu keřového patra č keřové patro již bylo vysazené (např. pás oddělující experimentální zahradu). Je vybudovaný nformační systém (jmenovky).
 
Etapa 2 – doplnění stávajících výsadeb
Doplnění výsadeb expozic novými trvalkovými záhony. S výsadbou (z vlastních zdrojů) se započalo v roce 2013. Etapa představje expozce hajních a stínomilných trvalek (především bohyška a škornice), rekonstrukci záhonu sibiřských kosatců, soutěžní plocha MEIS (novinky ve šlechtění kartáčkatých kosatců), záhon japonských kosatců a záhon kosatců skupiny spuria.
Dále do této etapi patří výsadba historckých odrůd růží (stolístek, mechovek) získaných na podzim 2013 a dosadba bříz do plochy březového háje.
 
Etapa 3 - fruticetum
V rámci programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů byl přemnožen genofond ovocných i planých druhů jabloní a hrušní. Byly odstraněny mrtvé a nestabilní stromy a náletové dřeviny. Etapa zahrnuje bezpečnostní a zdravotní řez stromů (řešen v žádosti o grant) a výsadbu genofondového archivu.
 
Etapa 4 - dokončení revitalzace arboreta
Obnova rozára botanických růží. Během roku 2012 byly růže přeurčeny a označeny nálety a bezcenné exempláře. V roce 2013 byla část rostlin přesazena podél východního plotu, nálety na větších plochách byly zlikvidovány. V roce 2014 především plánujeme (pokud bude grant podpořen) odstranění náletů vrostlých do keřů a založení trávníku. Výsadba pěnišníků a azalek jako podrost pod kosterní dřeviny. Nákup a dovoz významných botanických druhů, které dosud nejsou ve sbírkách BZ a významných milníků šlechtění historických odrůd. Připravit informační systém. Flóra Číny je novou expozicí budovanou ve spolupráci s botanickou zahradou HLMP. Plocha je vyčištěná. Před vlastní výsadbou jsou nutné teréní úpravy a výsev trávníku.
 
Etapa 5 – výsadba cibulovn a dřevitých pivoněk
Podle možností doplnik trávníky botanické zahrady o výsadbu drobných jarních cibulovin (modřence, ladoňky, šafrány).
Doplnit sbírky o sortiment dřevitých pivoněk. Tato skupina zatím v zahradě není zastoupena.
5 etapa bude řešena podle finančních možností v letech 2015 – 2017
 
Etapa 6 – stavební projekty
Náročnější stavební projekty, ketré bude možné uskutečnit podle finančních možností.
Výstavba vstupního areálu u plánovaného vstupu z ulice Dobřejovická. Areál by měl obsahovat pokladnu (po vybudování turniketu bude nutné kupovat lístky na kase Parku), návštěvnickou vybavenost (záchody, přebalovací pult, lehké občerstvení), stojany na kola. Výstavní místnost pro výstavy fotografií, přes zimu sklad zahradního nábytku. Menší návštěvnický studený skleník pro rostliny středozemí (kosatce) a hajní rostliny Číny.
Vodní zahrada pro umístění sortimentu leknínů a dalších vodních a bahenních rostlin. Pergoly pro popínavé růže (v současnosti nouzové řešení). Při zvýšení návštěvnosti bude nutné dobudovat cestní síť.