Doubravy na skalní ostrožně

Doubravy na skalní ostrožně
Značka

V okolí Glorietu můžeme obdivovat vliv expozice světových stran na lesní vegetaci. Na severních svazích vyhlídky je zachován fragment poměrně vzácného lesního společenstva kyselých bikových doubrav, které byly jinde převedeny na kultury hospodářských dřevin. Na jižních svazích naopak se vyskytuje řada teplomilných druhů rostlin.

Na severních svazích dřevinné patro tvoří převážně dub zimní (Quercus petraea) a v bylinném podrostu roste bika bělavá (Luzula luzuloides) a trávy kostřava ovčí (Festuca ovina) nebo metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Roztroušeně zde rostou jestřábníky jako j. zední (Hieracium murorum), j. Lachenalův (H. lachenalii) nebo j. hladký (H. laevigatum) a v lemech černýš hajní (Melampyrum pratense), jenž po uschnutí zčerná. Na těchto místech se po odlesnění mohou udržovat krátkostébelné louky se smilkou tuhou (Nardus stricta), bikou ladní (Luzula campestris) a např.ostřici jarní (C. caryophyllea).


Na jižních svazích přistupuje borovice lesní a v podrostu nalezneme např. smolničku obecnou (Steris viscaria), diviznu knotovkovitou (Verbascum lychnitis) či tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria).

 

dub zimní

 Poloha

N 49° 59,709'
E 14° 33,586'

380,9 m