Mapa luční vegetace

Mapa luční vegetace
Značka

Louky ve zdejším parku lze považovat za vývojová stadia lesních společenstev. Pokud by se pravidelně nekosily, postupně by zarostly lesem.

Mapa luční vegetace Průhonického parku byla převzata z práce dr. Denisy Blažkové uveřejněné v časopise Živa v roce 1985. Rozsah parku se od té doby změnil, takže mapa nepokrývá současnou rozlohu parku. Dosti dobře ale vystihuje rozšíření různých lučních společenstev na gradientu vlhkosti zastoupené vždy nějakou bylinnou nebo travní dominantou. Jednotlivým vegetačním typům se věnují zastavení přímo v parku.


Legenda:

1 - vlhké louky s pcháčem zelinným

2 - vlhké medyňkové louky

3 - mezofilní ovsíkové louky

4 - mokřadní vegetace s ostřicí štíhlou

5 - mezofilní horské a podhorské smilkové trávníky a acidofilní bezkolencové louky

6 - společenstva rákosin

7 - mozaika popř. přechody 1 a 4

8 - mozaika popř. přechody 1 a 3

9 - neustálené fáze, většinou s medyňkem vlnatým

10 - souvislé vodní plochy