Arboretum II - matečnice | Průhonická botanická zahrada | Naučná stezka | iBotky.cz

Arboretum II - matečnice

Mobilní verze

Sbírka nazývaná matečnice byla založena v roce 1975. Byly zde vysazovány dřeviny získané nákupem v českých zahradních školkách a ze semen a sazenic z různých botanických zahrad.

Plocha sloužila jako školka a matečnice pro další množení, byla založena především k doplnění a rozšíření genofondu rozsáhlého Průhonického parku. Převážnou většinu taxonů rostoucích v matečnici obstaral dlouholetý pracovník Průhonického parku M. Kučera. Do  devadesátých let zde bylo vysazeno 320 taxonů a odrůd dřevin. Nejvíce jsou zde zastoupeny jehličnany, především cypřišky (Chamaecyparis), jalovce (Juniperus), smrky (Picea, 32 taxonů) a v menší míře jedle (Abies), zeravy (Thuja) a modříny (Larix).Významnou součástí matečnice je kolekce zimolezů (Lonicera), kterou založil Z. Blahník, náš přední znalec tohoto rodu.
Plocha byla od začátku devadesátých let pouze extenzivně udržována. Dřeviny však vyrostly a celá plocha získala parkový charakter. Díky Programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů SFŽP jsme v letech 2012 a 2013 provedli inventarizaci rostlin, probírky a přesadby přehoustlých keřů a stromů. Plocha byla rozvolněna a připravena pro zpřístupnění veřejnosti.