Dubohabřiny pod Bořínem | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Dubohabřiny pod Bořínem

Mobilní verze

Od zastavení č. 26 u rybníka Bořín pomalu vystoupáme Habrovou strání vzhůru a z vegetace potočních olšin přejdeme přes mezické dubohabřiny až do acidofilních doubrav. 

Podél Botiče by přirozeně rostly potoční luhy s olší lepkavou, jasanem a vrbami. Na ně by navazovaly dubohabřiny s bohatším bylinným patrem místy vzácně se suťovými lesy s javory a lípami na svazích. Na jižně exponovaných svazích s mělkou půdou by pak rostly kyselé doubravy s vtroušenou borovicí a břízou a na rovinách by většinou převažovala druhově chudá doubrava. 

Nadrost lesa je zde tvořen převážně habrem a dubem. V údolí jsou v podrostu z hájových druhů zastoupeny sasanka hajní (Anemone nemorosa), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), ptačinec velkokvětý (S. holostea), z obecných druhů pak svízel přítula (Galium aparine), mléčka zední (Mycelis muralis), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kakost smrdutý (Geranium robertianum), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a z neofytů netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). Na stráni občas dominuje Carex brizoides a občas zahlédneme dokonce i podhorský druh kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), který sem byl zavlečen. 

 


 

olše lepkavá (Alnus glutinosa)

 

olše lepkavá

lípa srdčitá (Tilia cordata)

 

lípa srdčitá

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

 

jasan ztepilý

 

habr obecný (Carpinus betulus)

habr obecný

 

dub zimní (Quercus petraea)

 

dub zimní

 

bříza bradavičnatá

Poloha

N 49° 59,039'
E 14° 32,596'

364,8 m