Mapa potenciální přirozené vegetace | Zastavení | Naučná stezka | iBotky.cz

Mapa potenciální přirozené vegetace

Mobilní verze

Potenciální přirozená vegetace je tvořena trvalými rostlinnými společenstvy, která by se vyvinula za současných stanovištních podmínek za předpokladu, kdyby zde nezasahoval člověk.

Výsledek mapování je tedy stálý, ale stojí a padá s autorským pojetím. Mapa potenciální přirozené vegetace Průhonického parku byla převzata z práce manželů dr. Roberta a dr. Zdenky Neuhäuslových otištěné v časopise Živa v roce 1985. Za zmínku stojí, že tato mapa velmi dobře odpovídá půdním typům, na které jsou vázány různé rekonstrukční jednotky. Jistou nápovědou jsou i druhy bylinného patra. U téměř každého zastavení pak upozorňujeme, na jakém stanovišti rekonstruované vegeatce se právě nacházíte.


 Legenda:

1 - potoční olšiny a vrbiny

2 - mezické dubohabřiny

3 - mezofilní acidofilní doubravy

4 - suťové lesy

5 - acidofilní teplomilné doubravy na mělkých půdách

6 - sušší acidofilní doubravy

7 - komplex společenstev skalních výchozů a nezpevněných sutí

8 - komplex společenstev vod